Hành trình của VSpell

Phiên bản 5.1
 • Hoàn tất vào 10/13/2015
 • Viết lại giao diện mới
 • Thêm chức năng kiểm tra tệp tin dạng text, word, html và trang web
 • Sửa một số lỗi
Phiên bản 5.0
 • Hoàn tất vào năm 2013
 • Phần giao diện đước viết lại bằng ASP.NET MVC C#
Phiên bản 4.0
 • Hoàn tất vào năm 2010
 • Được viết lại bằng ASP.NET WebForm C# và dùng trực tuyến (website)
Phiên bản 3.0
 • Hoàn tất vào cuối năm 1995
 • Được viết lại phần UI để sử dụng cho Windows
 • Được viết bằng ngôn ngữ MFC và chạy trên môi trường Windows.
Phiên bản 2.0
 • Được phổ biến vào tháng 3 năm 1993, phát hành chung với bộ chữ Việt của VNU
 • Chức năng mớ: kiểm tra các lỗi chính tả (từ kép)
 • Hỗ trợ nhiều bảng chữ tiếng Việt 1-byte thông dụng như VN Labs, VNI, VISCII, v.v.
Phiên bản 1.0
 • Hoàn tất vào tháng 9 năm 1990
 • Sử dụng giới hạn ở một số tòa soạn của các báo tiếng Việt ở Miền Nam California
 • Chạy trên môi trường DOS
 • Tìm các từ tiếng Việt viết sai do lỗi đánh máy và đưa ra các đề nghị (suggestions)
 • Kiểm tra được các text file dưới dạng VN Labs
 • Viết bằng C và Assembly.