Specifications

TÌM LỖI ĐÁNH MÁY Lỗ Sửa
Lỗi trùng ký tự chuung Chung
Lỗi do dùng kiểu gõ VNI chu7ng Chúng
Bỏ dấu không đúng chỗ qũy quỹ
Thêm dấu nien Niên
Thêm ký tự kông Không
CHÍNH TẢ
Giọng Bắc
Bắt đầu với CH/TR chăn chối trăn trối
Bắt đầu với S/X năng xuất năng suất
Bắt đầu với D/GI giang giở dang dở
Giọng Nam và Trung
Bắt đầu với D/GI/V dang danh vang danh
Bắt đầu với U/H/QU quy quyền uy quyền
Phụ âm cuối C/T hờn mác hờn mát
Phụ âm cuối N/NG khốn cùn khốn cùng
Phụ âm cuối I/Y trình bài trình bày
Vần U/UO buồi nguồi bùi ngùi
Vần IE/UYE tiệt tình tuyệt tình
Vần I/UYE đương kiêm đương kim
Hỏi/Ngã vui vẽ vui vẻ
Ă/Â chăm bẳm châm bẩm