Specifications

CHECK FOR TYPO Typical Error Correction
Removes Duplicated Characters chuung Chung
Removes Unwanted Number chu7ng Chúng
Corrects Misplaced Diacritic Mark qũy quỹ
Fills in Missing Diacritic Mark nien Niên
Fills in Missing Characters kông Không
CHECK FOR WORD USAGE
Rules Northern Accent
Leading CH/TR chăn chối trăn trối
Leading S/X năng xuất năng suất
Leading D/GI giang giở dang dở
Rules for Southern/Central Accent
Leading D/GI/V dang danh vang danh
Leading U/H/QU quy quyền uy quyền
Trailing C/T hờn mác hờn mát
Trailing N/NG khốn cùn khốn cùng
Trailing I/Y trình bài trình bày
Middle U/UO buồi nguồi bùi ngùi
Middle IE/UYE tiệt tình tuyệt tình
Middle I/UYE đương kiêm đương kim
Hook/Tilde vui vẽ vui vẻ
Ă/Â chăm bẳm châm bẩm