100 lỗi xuất hiện nhiều nhất

Từ gốc Đề nghị sửa Từ được chọn Số lần Người sử dụng chọn
 ,  7290 Change
, 6434 Change
. 6134 Change
. 3630 Ignore
... ...  ...  3083 Change
 .  2736 Change
chính là trính nhà trính nhà 2331 Ignore All
là người nhà người nhà người 2283 Ignore All
 (  ( 2253 Change
 :  2215 Change
 : “  : “  : “  2034 Change
 (   (  ( 1859 Change
hoá hóa hóa 1793 Change
lần nữa lần lữa lần lữa 1771 Ignore All
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 1697 Ignore All
là cái nhà cái nhà cái 1522 Ignore All
là người nhà người nhà người 1481 Ignore
(  (  ( 1472 Ignore
chính là trính nhà trính nhà 1424 Ignore
hoà hòa hòa 1328 Change
ra từ gia từ gia từ 1280 Ignore All
.   1270 Change
là con nhà con nhà con 1270 Ignore All
thấy không thái không thái không 1200 Ignore All
Ừm Ừm 1096 Ignore All
Suýt Sít Sít 1083 Ignore All
.   1072 Change
lên trên lênh chênh lênh chênh 1066 Ignore All
lướt qua nước hoa nước hoa 1046 Ignore All
lên người nên người nên người 1042 Ignore All
1038 Change
miễn cưỡng miễn cưởng miễn cưởng 1021 Ignore All
chốc lát chốc lác chốc lác 1004 Ignore All
,   918 Change
người là người nhà người nhà 907 Ignore All
hai chữ hay chữ hay chữ 890 Ignore All
văn hoá văn hóa văn hóa 880 Change
 ?  877 Change
c c 875 Change
duỗi dủi dủi 872 Ignore All
vẫn rất dẫn dắt dẫn dắt 858 Ignore All
vài lần dài nhằng dài nhằng 842 Ignore All
bệch bệt bệt 824 Ignore All
nhốt lốt lốt 821 Ignore All
 ...  ...  ...  814 Change
Uỷ Ủy Ủy 802 Change
(*)  (*)  (*) 800 Ignore All
v v 793 Ignore
Giê 791 Ignore
rống róng róng 777 Ignore All
cho hai cho hay cho hay 754 Ignore All
giật giật vật vật vật vật 740 Ignore All
là ta nhà ta nhà ta 735 Ignore All
chậc chặc chặc 732 Ignore All
 ,  728 Change All
là mấy nhà máy nhà máy 712 Ignore All
. 698 Change All
c c 691 Ignore
cưỡi cưới cưới 691 Ignore All
cứng ngắc cứng ngắt cứng ngắt 690 Ignore All
giãy dụa giãy giụa giãy giụa 670 Ignore All
cực kì cực kỳ cực kỳ 668 Change
ra trong da trong da trong 666 Ignore All
sững sờ sửng sờ sửng sờ 646 Ignore All
b b 629 Ignore
ghét bỏ ghét bõ ghét bõ 629 Ignore All
(  (  ( 629 Ignore All
khoá khóa khóa 627 Change
lên vai lên dây lên dây 623 Ignore All
quản lí quản lý quản lý 618 Change
chậu châu châu 609 Ignore All
v v 609 Change
chặt tay trặc tay trặc tay 607 Ignore All
nổi nữa nổi lửa nổi lửa 606 Ignore All
toà tòa tòa 596 Change
Danlambao Danlambao 592 Ignore All
đến hai đến hay đến hay 590 Ignore All
kỹ kỹ 587 Change
bất kì bất kỳ bất kỳ 577 Change
giẫm dẫm dẫm 576 Ignore All
là ngươi nhà ngươi nhà ngươi 570 Ignore All
chia sẽ chia sẻ chia sẻ 568 Change
cuồn cuồng cuồng 568 Ignore All
, 561 Change All
cuả của của 556 Change
dãy dãi dãi 555 Ignore All
lắc lắc lắt nhắt lắt nhắt 553 Ignore All
cong lên công lênh công lênh 552 Ignore All
là tôi nhà tôi nhà tôi 547 Ignore All
 (  ( 545 Change All
Formosa Formosa 544 Ignore All
nghiêm mặt nghiêm mật nghiêm mật 539 Ignore All
cúp cúp 525 Ignore All
nhưng những lưng lửng lưng lửng 518 Ignore All
.] .]  .]  517 Change
vòng qua vòng hoa vòng hoa 516 Ignore All
: 511 Change
b b 508 Change
khoát tay khoác tay khoác tay 506 Ignore All
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 501 Ignore