100 lỗi xuất hiện nhiều nhất

Từ gốc Đề nghị sửa Từ được chọn Số lần Người sử dụng chọn
 ,  7033 Change
, 6344 Change
. 6000 Change
. 3523 Ignore
... ...  ...  2983 Change
 .  2598 Change
chính là trính nhà trính nhà 2259 Ignore All
là người nhà người nhà người 2224 Ignore All
 (  ( 2191 Change
 :  2121 Change
 : “  : “  : “  2027 Change
 (   (  ( 1786 Change
hoá hóa hóa 1734 Change
lần nữa lần lữa lần lữa 1705 Ignore All
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 1631 Ignore All
là cái nhà cái nhà cái 1481 Ignore All
(  (  ( 1433 Ignore
là người nhà người nhà người 1419 Ignore
chính là trính nhà trính nhà 1357 Ignore
hoà hòa hòa 1249 Change
.   1239 Change
là con nhà con nhà con 1226 Ignore All
ra từ gia từ gia từ 1226 Ignore All
thấy không thái không thái không 1151 Ignore All
Ừm Ừm 1047 Ignore All
.   1045 Change
lên trên lênh chênh lênh chênh 1030 Ignore All
Suýt Sít Sít 1022 Ignore All
lướt qua nước hoa nước hoa 1002 Ignore All
1001 Change
lên người nên người nên người 993 Ignore All
miễn cưỡng miễn cưởng miễn cưởng 983 Ignore All
chốc lát chốc lác chốc lác 963 Ignore All
,   895 Change
người là người nhà người nhà 867 Ignore All
văn hoá văn hóa văn hóa 861 Change
hai chữ hay chữ hay chữ 859 Ignore All
 ?  856 Change
c c 844 Change
duỗi dủi dủi 829 Ignore All
vẫn rất dẫn dắt dẫn dắt 816 Ignore All
vài lần dài nhằng dài nhằng 805 Ignore All
 ...  ...  ...  801 Change
bệch bệt bệt 790 Ignore All
nhốt lốt lốt 787 Ignore All
Uỷ Ủy Ủy 778 Change
(*)  (*)  (*) 769 Ignore All
rống róng róng 756 Ignore All
cho hai cho hay cho hay 718 Ignore All
v v 716 Ignore
Giê 705 Ignore
giật giật vật vật vật vật 704 Ignore All
là ta nhà ta nhà ta 701 Ignore All
chậc chặc chặc 695 Ignore All
 ,  683 Change All
là mấy nhà máy nhà máy 678 Ignore All
cứng ngắc cứng ngắt cứng ngắt 670 Ignore All
cưỡi cưới cưới 670 Ignore All
c c 669 Ignore
. 656 Change All
cực kì cực kỳ cực kỳ 640 Change
ra trong da trong da trong 639 Ignore All
giãy dụa giãy giụa giãy giụa 639 Ignore All
b b 617 Ignore
sững sờ sửng sờ sửng sờ 617 Ignore All
(  (  ( 617 Ignore All
ghét bỏ ghét bõ ghét bõ 597 Ignore All
lên vai lên dây lên dây 597 Ignore All
Danlambao Danlambao 592 Ignore All
nổi nữa nổi lửa nổi lửa 580 Ignore All
chậu châu châu 580 Ignore All
kỹ kỹ 577 Change
v v 574 Change
chặt tay trặc tay trặc tay 571 Ignore All
khoá khóa khóa 564 Change
bất kì bất kỳ bất kỳ 563 Change
đến hai đến hay đến hay 560 Ignore All
giẫm dẫm dẫm 559 Ignore All
chia sẽ chia sẻ chia sẻ 553 Change
toà tòa tòa 551 Change
là ngươi nhà ngươi nhà ngươi 548 Ignore All
cuả của của 548 Change
Formosa Formosa 543 Ignore All
cuồn cuồng cuồng 543 Ignore All
, 530 Change All
cong lên công lênh công lênh 530 Ignore All
lắc lắc lắt nhắt lắt nhắt 527 Ignore All
là tôi nhà tôi nhà tôi 527 Ignore All
dãy dãi dãi 524 Ignore All
cúp cúp 521 Ignore All
.] .]  .]  517 Change
nghiêm mặt nghiêm mật nghiêm mật 508 Ignore All
 (  ( 507 Change All
quản lí quản lý quản lý 507 Change
: 501 Change
vòng qua vòng hoa vòng hoa 495 Ignore All
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 494 Ignore
khoát tay khoác tay khoác tay 494 Ignore All
b b 491 Change
nhưng những lưng lửng lưng lửng 488 Ignore All