100 lỗi xuất hiện nhiều nhất

Từ gốc Đề nghị sửa Từ được chọn Số lần Người sử dụng chọn
, 5814 Change
 ,  5810 Change
. 5515 Change
. 3264 Ignore
... ...  ...  2525 Change
 .  2298 Change
 : “  : “  : “  2011 Change
 :  1938 Change
 (  ( 1909 Change
là người nhà người nhà người 1852 Ignore All
chính là trính nhà trính nhà 1848 Ignore All
 (   (  ( 1563 Change
hoá hóa hóa 1528 Change
lần nữa lần lữa lần lữa 1334 Ignore All
(  (  ( 1320 Ignore
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 1229 Ignore All
là người nhà người nhà người 1204 Ignore
chính là trính nhà trính nhà 1187 Ignore
.   1168 Change
là cái nhà cái nhà cái 1164 Ignore All
hoà hòa hòa 1142 Change
.   1037 Change
là con nhà con nhà con 942 Ignore All
926 Change
ra từ gia từ gia từ 881 Ignore All
,   873 Change
thấy không thái không thái không 863 Ignore All
Ừm Ừm 812 Ignore All
văn hoá văn hóa văn hóa 808 Change
 ?  791 Change
c c 786 Change
Suýt Sít Sít 776 Ignore All
miễn cưỡng miễn cưởng miễn cưởng 776 Ignore All
lên trên lênh chênh lênh chênh 771 Ignore All
lướt qua nước hoa nước hoa 750 Ignore All
chốc lát chốc lác chốc lác 710 Ignore All
lên người nên người nên người 709 Ignore All
Uỷ Ủy Ủy 702 Change
hai chữ hay chữ hay chữ 649 Ignore All
vài lần dài nhằng dài nhằng 647 Ignore All
người là người nhà người nhà 645 Ignore All
vẫn rất dẫn dắt dẫn dắt 632 Ignore All
 ,  611 Change All
cực kì cực kỳ cực kỳ 610 Change
v v 596 Ignore
Danlambao Danlambao 592 Ignore All
(*)  (*)  (*) 585 Ignore All
duỗi dủi dủi 585 Ignore All
bệch bệt bệt 584 Ignore All
. 576 Change All
(  (  ( 575 Ignore All
c c 571 Ignore
nhốt lốt lốt 558 Ignore All
Formosa Formosa 543 Ignore All
cuả của của 542 Change
rống róng róng 541 Ignore All
b b 541 Ignore
cho hai cho hay cho hay 528 Ignore All
chia sẽ chia sẻ chia sẻ 528 Change
cứng ngắc cứng ngắt cứng ngắt 524 Ignore All
bất kì bất kỳ bất kỳ 523 Change
khoá khóa khóa 518 Change
giật giật vật vật vật vật 513 Ignore All
v v 504 Change
giãy dụa giãy giụa giãy giụa 504 Ignore All
toà tòa tòa 494 Change
ra trong da trong da trong 493 Ignore All
chậc chặc chặc 490 Ignore All
là ta nhà ta nhà ta 486 Ignore All
cưỡi cưới cưới 485 Ignore All
là mấy nhà máy nhà máy 483 Ignore All
, 479 Change All
quản lí quản lý quản lý 469 Change
kỹ kỹ 468 Change
: 455 Change
 !  455 Change
lên vai lên dây lên dây 453 Ignore All
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 438 Ignore
b b 437 Change
ghét bỏ ghét bõ ghét bõ 436 Ignore All
hi vọng hy vọng hy vọng 434 Change
, 429 Ignore
chặt tay trặc tay trặc tay 425 Ignore All
sững sờ sửng sờ sửng sờ 419 Ignore All
cúp cúp 417 Ignore All
đến hai đến hay đến hay 409 Ignore All
là tôi nhà tôi nhà tôi 407 Ignore All
chậu châu châu 407 Ignore All
cong lên công lênh công lênh 406 Ignore All
 (  ( 405 Change All
nổi nữa nổi lửa nổi lửa 403 Ignore All
Giê 402 Ignore
giẫm dẫm dẫm 401 Ignore All
sức khoẻ sức khỏe sức khỏe 398 Change
lắc lắc lắt nhắt lắt nhắt 397 Ignore All
thuỷ thủy thủy 393 Change
dãy dãi dãi 390 Ignore All
nghiêm mặt nghiêm mật nghiêm mật 385 Ignore All
cuồn cuồng cuồng 385 Ignore All
khoát tay khoác tay khoác tay 378 Ignore All