100 lỗi xuất hiện nhiều nhất

Từ gốc Đề nghị sửa Từ được chọn Số lần Người sử dụng chọn
 ,  15530 Change
. 10129 Change
, 8461 Change
 .  5989 Change
. 4641 Ignore
... ...  ...  4038 Change
 (  ( 3390 Change
 :  3084 Change
 (   (  ( 2963 Change
chính là trính nhà trính nhà 2817 Ignore All
là người nhà người nhà người 2682 Ignore All
là người nhà người nhà người 2668 Ignore
hoá hóa hóa 2493 Change
chính là trính nhà trính nhà 2360 Ignore
.   2158 Change
lần nữa lần lữa lần lữa 2095 Ignore All
 : “  : “  : “  2072 Change
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 1996 Ignore All
(  (  ( 1864 Ignore
là cái nhà cái nhà cái 1775 Ignore All
hoà hòa hòa 1754 Change
ra từ gia từ gia từ 1507 Ignore All
là con nhà con nhà con 1488 Ignore All
thấy không thái không thái không 1427 Ignore All
1413 Change
Suýt Sít Sít 1319 Ignore All
Ừm Ừm 1311 Ignore All
 ?  1294 Change
lướt qua nước hoa nước hoa 1255 Ignore All
lên người nên người nên người 1252 Ignore All
lên trên lênh chênh lênh chênh 1239 Ignore All
Giê 1206 Ignore
miễn cưỡng miễn cưởng miễn cưởng 1202 Ignore All
v v 1189 Ignore
 ,  1183 Change All
.   1159 Change
c c 1146 Change
chốc lát chốc lác chốc lác 1139 Ignore All
 ...  ...  ...  1130 Change
văn hoá văn hóa văn hóa 1129 Change
. 1102 Change All
người là người nhà người nhà 1086 Ignore All
hai chữ hay chữ hay chữ 1069 Ignore All
duỗi dủi dủi 1037 Ignore All
vẫn rất dẫn dắt dẫn dắt 1025 Ignore All
vài lần dài nhằng dài nhằng 1014 Ignore All
,   992 Change
v v 991 Change
cực kì cực kỳ cực kỳ 978 Change
Uỷ Ủy Ủy 960 Change
nhốt lốt lốt 951 Ignore All
bệch bệt bệt 947 Ignore All
(*)  (*)  (*) 940 Ignore All
c c 937 Ignore
rống róng róng 915 Ignore All
cho hai cho hay cho hay 905 Ignore All
chậc chặc chặc 899 Ignore All
bất kì bất kỳ bất kỳ 898 Change
quản lí quản lý quản lý 883 Change
kỹ kỹ 872 Change
b b 866 Ignore
kĩ năng kỹ năng kỹ năng 861 Change
toà tòa tòa 847 Change
là mấy nhà máy nhà máy 847 Ignore All
khoá khóa khóa 830 Change
, 821 Change All
là ta nhà ta nhà ta 820 Ignore All
giật giật vật vật vật vật 810 Ignore All
hi vọng hy vọng hy vọng 808 Change
 (  ( 803 Change All
cưỡi cưới cưới 791 Ignore All
sững sờ sửng sờ sửng sờ 785 Ignore All
cứng ngắc cứng ngắt cứng ngắt 784 Ignore All
ra trong da trong da trong 782 Ignore All
giãy dụa giãy giụa giãy giụa 778 Ignore All
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 762 Ignore
ko co không 754 Change
lên vai lên dây lên dây 745 Ignore All
b b 738 Change
chia sẽ chia sẻ chia sẻ 727 Change
ghét bỏ ghét bõ ghét bõ 725 Ignore All
đến hai đến hay đến hay 724 Ignore All
nổi nữa nổi lửa nổi lửa 722 Ignore All
(  (  ( 721 Ignore All
: 716 Change
 !  709 Change
giẫm dẫm dẫm 701 Ignore All
là con nhà con nhà con 700 Ignore
chặt tay trặc tay trặc tay 695 Ignore All
chậu châu châu 689 Ignore All
[  [  [ 688 Ignore All
 )  688 Change
Thuỵ Thụy Thụy 684 Change
lí do lý do lý do 677 Change
cuồn cuồng cuồng 677 Ignore All
là tôi nhà tôi nhà tôi 674 Ignore All
dãy dãi dãi 665 Ignore All
, 657 Ignore
cúp cúp 655 Ignore All
cuả của của 645 Change