100 lỗi xuất hiện nhiều nhất

Từ gốc Đề nghị sửa Từ được chọn Số lần Người sử dụng chọn
 ,  8789 Change
, 7228 Change
. 7223 Change
. 4086 Ignore
... ...  ...  3561 Change
 .  3247 Change
 (  ( 2665 Change
chính là trính nhà trính nhà 2533 Ignore All
là người nhà người nhà người 2496 Ignore All
 :  2407 Change
 (   (  ( 2093 Change
 : “  : “  : “  2043 Change
lần nữa lần lữa lần lữa 1964 Ignore All
hoá hóa hóa 1953 Change
.   1918 Change
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 1877 Ignore All
là người nhà người nhà người 1776 Ignore
chính là trính nhà trính nhà 1711 Ignore
là cái nhà cái nhà cái 1689 Ignore All
(  (  ( 1687 Ignore
ra từ gia từ gia từ 1441 Ignore All
hoà hòa hòa 1419 Change
là con nhà con nhà con 1410 Ignore All
thấy không thái không thái không 1373 Ignore All
Ừm Ừm 1266 Ignore All
Suýt Sít Sít 1257 Ignore All
1220 Change
lướt qua nước hoa nước hoa 1200 Ignore All
lên người nên người nên người 1195 Ignore All
lên trên lênh chênh lênh chênh 1184 Ignore All
miễn cưỡng miễn cưởng miễn cưởng 1167 Ignore All
.   1101 Change
chốc lát chốc lác chốc lác 1099 Ignore All
người là người nhà người nhà 1042 Ignore All
hai chữ hay chữ hay chữ 1036 Ignore All
Giê 996 Ignore
vẫn rất dẫn dắt dẫn dắt 992 Ignore All
duỗi dủi dủi 991 Ignore All
v v 969 Ignore
vài lần dài nhằng dài nhằng 968 Ignore All
 ?  963 Change
c c 954 Change
,   929 Change
bệch bệt bệt 920 Ignore All
nhốt lốt lốt 919 Ignore All
văn hoá văn hóa văn hóa 910 Change
(*)  (*)  (*) 909 Ignore All
 ...  ...  ...  888 Change
rống róng róng 871 Ignore All
cho hai cho hay cho hay 866 Ignore All
chậc chặc chặc 858 Ignore All
Uỷ Ủy Ủy 841 Change
cực kì cực kỳ cực kỳ 840 Change
c c 828 Ignore
 ,  821 Change All
v v 814 Change
là mấy nhà máy nhà máy 810 Ignore All
giật giật vật vật vật vật 790 Ignore All
. 789 Change All
là ta nhà ta nhà ta 784 Ignore All
cứng ngắc cứng ngắt cứng ngắt 771 Ignore All
giãy dụa giãy giụa giãy giụa 768 Ignore All
sững sờ sửng sờ sửng sờ 760 Ignore All
cưỡi cưới cưới 760 Ignore All
b b 757 Ignore
ra trong da trong da trong 755 Ignore All
bất kì bất kỳ bất kỳ 733 Change
quản lí quản lý quản lý 733 Change
lên vai lên dây lên dây 715 Ignore All
ghét bỏ ghét bõ ghét bõ 703 Ignore All
nổi nữa nổi lửa nổi lửa 694 Ignore All
kỹ kỹ 692 Change
khoá khóa khóa 690 Change
đến hai đến hay đến hay 689 Ignore All
giẫm dẫm dẫm 676 Ignore All
chặt tay trặc tay trặc tay 675 Ignore All
(  (  ( 671 Ignore All
chậu châu châu 667 Ignore All
cuồn cuồng cuồng 659 Ignore All
chia sẽ chia sẻ chia sẻ 647 Change
 (  ( 639 Change All
toà tòa tòa 638 Change
hi vọng hy vọng hy vọng 637 Change
dãy dãi dãi 637 Ignore All
cúp cúp 632 Ignore All
ko co không 630 Change
[  [  [ 626 Ignore All
là tôi nhà tôi nhà tôi 624 Ignore All
cong lên công lênh công lênh 620 Ignore All
, 613 Change All
cuả của của 607 Change
nhưng những lưng lửng lưng lửng 601 Ignore All
là ngươi nhà ngươi nhà ngươi 599 Ignore All
b b 597 Change
lắc lắc lắt nhắt lắt nhắt 594 Ignore All
Danlambao Danlambao 592 Ignore All
vòng qua vòng hoa vòng hoa 584 Ignore All
nghiêm mặt nghiêm mật nghiêm mật 582 Ignore All
: 581 Change
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 576 Ignore