100 lỗi xuất hiện nhiều nhất

Từ gốc Đề nghị sửa Từ được chọn Số lần Người sử dụng chọn
 ,  8746 Change
, 7205 Change
. 7179 Change
. 4054 Ignore
... ...  ...  3549 Change
 .  3225 Change
 (  ( 2648 Change
chính là trính nhà trính nhà 2522 Ignore All
là người nhà người nhà người 2486 Ignore All
 :  2407 Change
 (   (  ( 2090 Change
 : “  : “  : “  2043 Change
lần nữa lần lữa lần lữa 1955 Ignore All
hoá hóa hóa 1951 Change
.   1911 Change
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 1870 Ignore All
là người nhà người nhà người 1758 Ignore
là cái nhà cái nhà cái 1682 Ignore All
chính là trính nhà trính nhà 1676 Ignore
(  (  ( 1661 Ignore
ra từ gia từ gia từ 1431 Ignore All
hoà hòa hòa 1416 Change
là con nhà con nhà con 1405 Ignore All
thấy không thái không thái không 1366 Ignore All
Ừm Ừm 1253 Ignore All
Suýt Sít Sít 1251 Ignore All
1216 Change
lướt qua nước hoa nước hoa 1194 Ignore All
lên người nên người nên người 1188 Ignore All
lên trên lênh chênh lênh chênh 1176 Ignore All
miễn cưỡng miễn cưởng miễn cưởng 1164 Ignore All
.   1100 Change
chốc lát chốc lác chốc lác 1092 Ignore All
người là người nhà người nhà 1034 Ignore All
hai chữ hay chữ hay chữ 1029 Ignore All
vẫn rất dẫn dắt dẫn dắt 987 Ignore All
duỗi dủi dủi 985 Ignore All
Giê 962 Ignore
vài lần dài nhằng dài nhằng 961 Ignore All
 ?  958 Change
v v 958 Ignore
c c 952 Change
,   929 Change
nhốt lốt lốt 916 Ignore All
bệch bệt bệt 915 Ignore All
văn hoá văn hóa văn hóa 908 Change
(*)  (*)  (*) 904 Ignore All
 ...  ...  ...  887 Change
rống róng róng 869 Ignore All
cho hai cho hay cho hay 862 Ignore All
chậc chặc chặc 855 Ignore All
Uỷ Ủy Ủy 840 Change
cực kì cực kỳ cực kỳ 834 Change
 ,  817 Change All
c c 813 Ignore
là mấy nhà máy nhà máy 804 Ignore All
v v 794 Change
giật giật vật vật vật vật 788 Ignore All
là ta nhà ta nhà ta 781 Ignore All
. 780 Change All
giãy dụa giãy giụa giãy giụa 767 Ignore All
cứng ngắc cứng ngắt cứng ngắt 767 Ignore All
cưỡi cưới cưới 757 Ignore All
sững sờ sửng sờ sửng sờ 755 Ignore All
b b 748 Ignore
ra trong da trong da trong 748 Ignore All
bất kì bất kỳ bất kỳ 727 Change
quản lí quản lý quản lý 723 Change
lên vai lên dây lên dây 710 Ignore All
ghét bỏ ghét bõ ghét bõ 702 Ignore All
nổi nữa nổi lửa nổi lửa 690 Ignore All
kỹ kỹ 686 Change
khoá khóa khóa 686 Change
đến hai đến hay đến hay 683 Ignore All
chặt tay trặc tay trặc tay 673 Ignore All
giẫm dẫm dẫm 672 Ignore All
(  (  ( 671 Ignore All
chậu châu châu 663 Ignore All
cuồn cuồng cuồng 655 Ignore All
toà tòa tòa 638 Change
chia sẽ chia sẻ chia sẻ 637 Change
dãy dãi dãi 635 Ignore All
 (  ( 634 Change All
hi vọng hy vọng hy vọng 631 Change
cúp cúp 628 Ignore All
là tôi nhà tôi nhà tôi 621 Ignore All
[  [  [ 616 Ignore All
cong lên công lênh công lênh 616 Ignore All
, 611 Change All
ko co không 609 Change
cuả của của 606 Change
nhưng những lưng lửng lưng lửng 597 Ignore All
b b 596 Change
là ngươi nhà ngươi nhà ngươi 596 Ignore All
lắc lắc lắt nhắt lắt nhắt 593 Ignore All
Danlambao Danlambao 592 Ignore All
: 581 Change
nghiêm mặt nghiêm mật nghiêm mật 578 Ignore All
vòng qua vòng hoa vòng hoa 577 Ignore All
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 569 Ignore