100 lỗi xuất hiện nhiều nhất

Từ gốc Đề nghị sửa Từ được chọn Số lần Người sử dụng chọn
 ,  7938 Change
, 7020 Change
. 6899 Change
. 3941 Ignore
... ...  ...  3433 Change
 .  3017 Change
 (  ( 2561 Change
chính là trính nhà trính nhà 2496 Ignore All
là người nhà người nhà người 2459 Ignore All
 :  2350 Change
 (   (  ( 2055 Change
 : “  : “  : “  2037 Change
lần nữa lần lữa lần lữa 1929 Ignore All
hoá hóa hóa 1923 Change
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 1847 Ignore All
là người nhà người nhà người 1710 Ignore
là cái nhà cái nhà cái 1660 Ignore All
chính là trính nhà trính nhà 1648 Ignore
(  (  ( 1598 Ignore
ra từ gia từ gia từ 1416 Ignore All
hoà hòa hòa 1391 Change
là con nhà con nhà con 1385 Ignore All
.   1355 Change
thấy không thái không thái không 1345 Ignore All
Ừm Ừm 1238 Ignore All
Suýt Sít Sít 1237 Ignore All
lướt qua nước hoa nước hoa 1178 Ignore All
lên người nên người nên người 1166 Ignore All
lên trên lênh chênh lênh chênh 1152 Ignore All
miễn cưỡng miễn cưởng miễn cưởng 1141 Ignore All
1102 Change
.   1096 Change
chốc lát chốc lác chốc lác 1070 Ignore All
người là người nhà người nhà 1015 Ignore All
hai chữ hay chữ hay chữ 1009 Ignore All
vẫn rất dẫn dắt dẫn dắt 971 Ignore All
duỗi dủi dủi 963 Ignore All
Giê 940 Ignore
c c 939 Change
vài lần dài nhằng dài nhằng 938 Ignore All
 ?  931 Change
,   929 Change
v v 910 Ignore
nhốt lốt lốt 900 Ignore All
văn hoá văn hóa văn hóa 899 Change
bệch bệt bệt 898 Ignore All
(*)  (*)  (*) 893 Ignore All
rống róng róng 858 Ignore All
 ...  ...  ...  853 Change
chậc chặc chặc 847 Ignore All
cho hai cho hay cho hay 845 Ignore All
Uỷ Ủy Ủy 835 Change
c c 790 Ignore
là mấy nhà máy nhà máy 788 Ignore All
 ,  781 Change All
cực kì cực kỳ cực kỳ 781 Change
giật giật vật vật vật vật 779 Ignore All
là ta nhà ta nhà ta 768 Ignore All
giãy dụa giãy giụa giãy giụa 759 Ignore All
cứng ngắc cứng ngắt cứng ngắt 757 Ignore All
cưỡi cưới cưới 753 Ignore All
. 751 Change All
sững sờ sửng sờ sửng sờ 740 Ignore All
ra trong da trong da trong 739 Ignore All
v v 733 Change
b b 727 Ignore
lên vai lên dây lên dây 699 Ignore All
ghét bỏ ghét bõ ghét bõ 685 Ignore All
nổi nữa nổi lửa nổi lửa 673 Ignore All
bất kì bất kỳ bất kỳ 672 Change
khoá khóa khóa 671 Change
quản lí quản lý quản lý 670 Change
(  (  ( 666 Ignore All
chặt tay trặc tay trặc tay 665 Ignore All
đến hai đến hay đến hay 665 Ignore All
giẫm dẫm dẫm 663 Ignore All
kỹ kỹ 658 Change
chậu châu châu 646 Ignore All
cuồn cuồng cuồng 642 Ignore All
dãy dãi dãi 624 Ignore All
toà tòa tòa 623 Change
chia sẽ chia sẻ chia sẻ 623 Change
cúp cúp 622 Ignore All
hi vọng hy vọng hy vọng 621 Change
cong lên công lênh công lênh 611 Ignore All
 (  ( 611 Change All
là tôi nhà tôi nhà tôi 609 Ignore All
, 593 Change All
Danlambao Danlambao 592 Ignore All
ko co không 591 Change
lắc lắc lắt nhắt lắt nhắt 590 Ignore All
[  [  [ 589 Ignore All
nhưng những lưng lửng lưng lửng 589 Ignore All
là ngươi nhà ngươi nhà ngươi 587 Ignore All
b b 577 Change
: 572 Change
nghiêm mặt nghiêm mật nghiêm mật 571 Ignore All
vòng qua vòng hoa vòng hoa 568 Ignore All
cuả của của 566 Change
, 554 Ignore