100 lỗi xuất hiện nhiều nhất

Từ gốc Đề nghị sửa Từ được chọn Số lần Người sử dụng chọn
 ,  7734 Change
, 6908 Change
. 6760 Change
. 3917 Ignore
... ...  ...  3428 Change
 .  2918 Change
 (  ( 2519 Change
chính là trính nhà trính nhà 2493 Ignore All
là người nhà người nhà người 2457 Ignore All
 :  2310 Change
 : “  : “  : “  2035 Change
 (   (  ( 2018 Change
lần nữa lần lữa lần lữa 1928 Ignore All
hoá hóa hóa 1907 Change
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 1847 Ignore All
là cái nhà cái nhà cái 1659 Ignore All
là người nhà người nhà người 1652 Ignore
chính là trính nhà trính nhà 1623 Ignore
(  (  ( 1575 Ignore
ra từ gia từ gia từ 1416 Ignore All
hoà hòa hòa 1386 Change
là con nhà con nhà con 1384 Ignore All
.   1349 Change
thấy không thái không thái không 1344 Ignore All
Ừm Ừm 1238 Ignore All
Suýt Sít Sít 1236 Ignore All
lướt qua nước hoa nước hoa 1178 Ignore All
lên người nên người nên người 1166 Ignore All
lên trên lênh chênh lênh chênh 1151 Ignore All
miễn cưỡng miễn cưởng miễn cưởng 1141 Ignore All
1096 Change
.   1092 Change
chốc lát chốc lác chốc lác 1070 Ignore All
người là người nhà người nhà 1014 Ignore All
hai chữ hay chữ hay chữ 1009 Ignore All
vẫn rất dẫn dắt dẫn dắt 971 Ignore All
duỗi dủi dủi 963 Ignore All
vài lần dài nhằng dài nhằng 937 Ignore All
c c 933 Change
,   928 Change
 ?  925 Change
v v 904 Ignore
nhốt lốt lốt 900 Ignore All
bệch bệt bệt 898 Ignore All
văn hoá văn hóa văn hóa 898 Change
(*)  (*)  (*) 893 Ignore All
Giê 879 Ignore
rống róng róng 858 Ignore All
chậc chặc chặc 847 Ignore All
cho hai cho hay cho hay 844 Ignore All
 ...  ...  ...  842 Change
Uỷ Ủy Ủy 830 Change
là mấy nhà máy nhà máy 788 Ignore All
giật giật vật vật vật vật 779 Ignore All
cực kì cực kỳ cực kỳ 773 Change
là ta nhà ta nhà ta 767 Ignore All
c c 766 Ignore
 ,  766 Change All
giãy dụa giãy giụa giãy giụa 759 Ignore All
cứng ngắc cứng ngắt cứng ngắt 757 Ignore All
cưỡi cưới cưới 753 Ignore All
. 740 Change All
sững sờ sửng sờ sửng sờ 740 Ignore All
ra trong da trong da trong 738 Ignore All
b b 718 Ignore
v v 709 Change
lên vai lên dây lên dây 699 Ignore All
ghét bỏ ghét bõ ghét bõ 685 Ignore All
nổi nữa nổi lửa nổi lửa 673 Ignore All
chặt tay trặc tay trặc tay 665 Ignore All
đến hai đến hay đến hay 665 Ignore All
(  (  ( 664 Ignore All
giẫm dẫm dẫm 663 Ignore All
khoá khóa khóa 663 Change
quản lí quản lý quản lý 662 Change
bất kì bất kỳ bất kỳ 657 Change
kỹ kỹ 653 Change
chậu châu châu 646 Ignore All
cuồn cuồng cuồng 642 Ignore All
toà tòa tòa 622 Change
cúp cúp 622 Ignore All
dãy dãi dãi 621 Ignore All
chia sẽ chia sẻ chia sẻ 612 Change
cong lên công lênh công lênh 611 Ignore All
là tôi nhà tôi nhà tôi 609 Ignore All
hi vọng hy vọng hy vọng 601 Change
Danlambao Danlambao 592 Ignore All
lắc lắc lắt nhắt lắt nhắt 590 Ignore All
 (  ( 589 Change All
nhưng những lưng lửng lưng lửng 589 Ignore All
[  [  [ 588 Ignore All
là ngươi nhà ngươi nhà ngươi 587 Ignore All
, 584 Change All
ko co không 571 Change
nghiêm mặt nghiêm mật nghiêm mật 571 Ignore All
vòng qua vòng hoa vòng hoa 568 Ignore All
b b 565 Change
cuả của của 564 Change
: 559 Change
, 552 Ignore