100 lỗi xuất hiện nhiều nhất

Từ gốc Đề nghị sửa Từ được chọn Số lần Người sử dụng chọn
 ,  7684 Change
, 6878 Change
. 6721 Change
. 3845 Ignore
... ...  ...  3417 Change
 .  2894 Change
chính là trính nhà trính nhà 2489 Ignore All
 (  ( 2456 Change
là người nhà người nhà người 2455 Ignore All
 :  2296 Change
 : “  : “  : “  2034 Change
 (   (  ( 1988 Change
lần nữa lần lữa lần lữa 1926 Ignore All
hoá hóa hóa 1901 Change
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 1845 Ignore All
là cái nhà cái nhà cái 1657 Ignore All
là người nhà người nhà người 1618 Ignore
chính là trính nhà trính nhà 1592 Ignore
(  (  ( 1531 Ignore
ra từ gia từ gia từ 1412 Ignore All
là con nhà con nhà con 1382 Ignore All
hoà hòa hòa 1381 Change
.   1343 Change
thấy không thái không thái không 1342 Ignore All
Ừm Ừm 1237 Ignore All
Suýt Sít Sít 1234 Ignore All
lướt qua nước hoa nước hoa 1176 Ignore All
lên người nên người nên người 1164 Ignore All
lên trên lênh chênh lênh chênh 1150 Ignore All
miễn cưỡng miễn cưởng miễn cưởng 1139 Ignore All
1091 Change
.   1090 Change
chốc lát chốc lác chốc lác 1069 Ignore All
người là người nhà người nhà 1012 Ignore All
hai chữ hay chữ hay chữ 1007 Ignore All
vẫn rất dẫn dắt dẫn dắt 969 Ignore All
duỗi dủi dủi 962 Ignore All
vài lần dài nhằng dài nhằng 937 Ignore All
,   928 Change
 ?  922 Change
c c 915 Change
nhốt lốt lốt 898 Ignore All
văn hoá văn hóa văn hóa 896 Change
bệch bệt bệt 896 Ignore All
v v 894 Ignore
(*)  (*)  (*) 891 Ignore All
Giê 861 Ignore
rống róng róng 856 Ignore All
chậc chặc chặc 847 Ignore All
cho hai cho hay cho hay 841 Ignore All
 ...  ...  ...  829 Change
Uỷ Ủy Ủy 827 Change
là mấy nhà máy nhà máy 786 Ignore All
giật giật vật vật vật vật 778 Ignore All
cực kì cực kỳ cực kỳ 766 Change
là ta nhà ta nhà ta 765 Ignore All
giãy dụa giãy giụa giãy giụa 757 Ignore All
cứng ngắc cứng ngắt cứng ngắt 756 Ignore All
 ,  750 Change All
cưỡi cưới cưới 750 Ignore All
sững sờ sửng sờ sửng sờ 738 Ignore All
c c 737 Ignore
ra trong da trong da trong 735 Ignore All
. 724 Change All
b b 704 Ignore
lên vai lên dây lên dây 697 Ignore All
v v 696 Change
ghét bỏ ghét bõ ghét bõ 683 Ignore All
nổi nữa nổi lửa nổi lửa 672 Ignore All
đến hai đến hay đến hay 664 Ignore All
chặt tay trặc tay trặc tay 663 Ignore All
(  (  ( 662 Ignore All
giẫm dẫm dẫm 661 Ignore All
khoá khóa khóa 660 Change
quản lí quản lý quản lý 657 Change
bất kì bất kỳ bất kỳ 649 Change
chậu châu châu 644 Ignore All
cuồn cuồng cuồng 641 Ignore All
kỹ kỹ 639 Change
cúp cúp 622 Ignore All
toà tòa tòa 620 Change
dãy dãi dãi 620 Ignore All
cong lên công lênh công lênh 610 Ignore All
là tôi nhà tôi nhà tôi 609 Ignore All
chia sẽ chia sẻ chia sẻ 601 Change
hi vọng hy vọng hy vọng 596 Change
Danlambao Danlambao 592 Ignore All
lắc lắc lắt nhắt lắt nhắt 588 Ignore All
nhưng những lưng lửng lưng lửng 588 Ignore All
là ngươi nhà ngươi nhà ngươi 585 Ignore All
[  [  [ 583 Ignore All
 (  ( 581 Change All
, 573 Change All
nghiêm mặt nghiêm mật nghiêm mật 570 Ignore All
vòng qua vòng hoa vòng hoa 566 Ignore All
cuả của của 564 Change
: 551 Change
khoát tay khoác tay khoác tay 550 Ignore All
b b 548 Change
.] .]  .]  547 Change