100 lỗi xuất hiện nhiều nhất

Từ gốc Đề nghị sửa Từ được chọn Số lần Người sử dụng chọn
 ,  7377 Change
, 6704 Change
. 6374 Change
. 3708 Ignore
... ...  ...  3182 Change
 .  2787 Change
chính là trính nhà trính nhà 2379 Ignore All
là người nhà người nhà người 2333 Ignore All
 (  ( 2299 Change
 :  2255 Change
 : “  : “  : “  2034 Change
 (   (  ( 1890 Change
hoá hóa hóa 1844 Change
lần nữa lần lữa lần lữa 1816 Ignore All
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 1740 Ignore All
là cái nhà cái nhà cái 1558 Ignore All
là người nhà người nhà người 1515 Ignore
(  (  ( 1494 Ignore
chính là trính nhà trính nhà 1487 Ignore
hoà hòa hòa 1341 Change
.   1317 Change
ra từ gia từ gia từ 1311 Ignore All
là con nhà con nhà con 1302 Ignore All
thấy không thái không thái không 1235 Ignore All
Ừm Ừm 1133 Ignore All
Suýt Sít Sít 1119 Ignore All
lên trên lênh chênh lênh chênh 1091 Ignore All
.   1084 Change
lướt qua nước hoa nước hoa 1080 Ignore All
lên người nên người nên người 1072 Ignore All
1070 Change
miễn cưỡng miễn cưởng miễn cưởng 1061 Ignore All
chốc lát chốc lác chốc lác 1024 Ignore All
người là người nhà người nhà 935 Ignore All
,   924 Change
hai chữ hay chữ hay chữ 921 Ignore All
duỗi dủi dủi 904 Ignore All
 ?  904 Change
vẫn rất dẫn dắt dẫn dắt 889 Ignore All
c c 887 Change
văn hoá văn hóa văn hóa 885 Change
vài lần dài nhằng dài nhằng 867 Ignore All
bệch bệt bệt 849 Ignore All
nhốt lốt lốt 839 Ignore All
(*)  (*)  (*) 834 Ignore All
Giê 822 Ignore
 ...  ...  ...  818 Change
Uỷ Ủy Ủy 813 Change
v v 802 Ignore
rống róng róng 796 Ignore All
cho hai cho hay cho hay 775 Ignore All
chậc chặc chặc 758 Ignore All
là ta nhà ta nhà ta 756 Ignore All
giật giật vật vật vật vật 753 Ignore All
 ,  739 Change All
là mấy nhà máy nhà máy 727 Ignore All
cứng ngắc cứng ngắt cứng ngắt 715 Ignore All
. 714 Change All
cưỡi cưới cưới 710 Ignore All
c c 705 Ignore
giãy dụa giãy giụa giãy giụa 686 Ignore All
cực kì cực kỳ cực kỳ 683 Change
ra trong da trong da trong 678 Ignore All
sững sờ sửng sờ sửng sờ 670 Ignore All
b b 662 Ignore
ghét bỏ ghét bõ ghét bõ 653 Ignore All
(  (  ( 643 Ignore All
lên vai lên dây lên dây 641 Ignore All
khoá khóa khóa 635 Change
v v 635 Change
quản lí quản lý quản lý 630 Change
chặt tay trặc tay trặc tay 627 Ignore All
nổi nữa nổi lửa nổi lửa 619 Ignore All
chậu châu châu 617 Ignore All
đến hai đến hay đến hay 607 Ignore All
toà tòa tòa 603 Change
giẫm dẫm dẫm 602 Ignore All
kỹ kỹ 598 Change
Danlambao Danlambao 592 Ignore All
bất kì bất kỳ bất kỳ 587 Change
chia sẽ chia sẻ chia sẻ 584 Change
cuồn cuồng cuồng 584 Ignore All
là ngươi nhà ngươi nhà ngươi 582 Ignore All
cong lên công lênh công lênh 580 Ignore All
dãy dãi dãi 568 Ignore All
, 567 Change All
 (  ( 564 Change All
lắc lắc lắt nhắt lắt nhắt 560 Ignore All
là tôi nhà tôi nhà tôi 559 Ignore All
cuả của của 558 Change
nghiêm mặt nghiêm mật nghiêm mật 551 Ignore All
Formosa Formosa 544 Ignore All
: 538 Change
cúp cúp 536 Ignore All
nhưng những lưng lửng lưng lửng 531 Ignore All
.] .]  .]  529 Change
vòng qua vòng hoa vòng hoa 528 Ignore All
b b 524 Change
khoát tay khoác tay khoác tay 521 Ignore All
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 516 Ignore