100 lỗi xuất hiện nhiều nhất

Từ gốc Đề nghị sửa Từ được chọn Số lần Người sử dụng chọn
 ,  9500 Change
. 7351 Change
, 7332 Change
. 4151 Ignore
... ...  ...  3620 Change
 .  3390 Change
 (  ( 2759 Change
chính là trính nhà trính nhà 2568 Ignore All
là người nhà người nhà người 2524 Ignore All
 :  2491 Change
 (   (  ( 2150 Change
 : “  : “  : “  2044 Change
lần nữa lần lữa lần lữa 1988 Ignore All
hoá hóa hóa 1973 Change
.   1944 Change
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 1898 Ignore All
là người nhà người nhà người 1822 Ignore
chính là trính nhà trính nhà 1752 Ignore
(  (  ( 1717 Ignore
là cái nhà cái nhà cái 1709 Ignore All
ra từ gia từ gia từ 1460 Ignore All
hoà hòa hòa 1440 Change
là con nhà con nhà con 1426 Ignore All
thấy không thái không thái không 1392 Ignore All
Ừm Ừm 1281 Ignore All
Suýt Sít Sít 1277 Ignore All
1241 Change
lên người nên người nên người 1217 Ignore All
lướt qua nước hoa nước hoa 1216 Ignore All
lên trên lênh chênh lênh chênh 1202 Ignore All
miễn cưỡng miễn cưởng miễn cưởng 1178 Ignore All
chốc lát chốc lác chốc lác 1114 Ignore All
.   1106 Change
người là người nhà người nhà 1056 Ignore All
hai chữ hay chữ hay chữ 1048 Ignore All
Giê 1017 Ignore
duỗi dủi dủi 1014 Ignore All
vẫn rất dẫn dắt dẫn dắt 1004 Ignore All
 ?  1003 Change
vài lần dài nhằng dài nhằng 982 Ignore All
v v 979 Ignore
c c 977 Change
,   945 Change
nhốt lốt lốt 936 Ignore All
bệch bệt bệt 930 Ignore All
(*)  (*)  (*) 925 Ignore All
văn hoá văn hóa văn hóa 914 Change
 ...  ...  ...  904 Change
rống róng róng 886 Ignore All
cho hai cho hay cho hay 873 Ignore All
chậc chặc chặc 872 Ignore All
cực kì cực kỳ cực kỳ 865 Change
 ,  862 Change All
c c 853 Ignore
Uỷ Ủy Ủy 844 Change
v v 835 Change
là mấy nhà máy nhà máy 820 Ignore All
. 815 Change All
giật giật vật vật vật vật 800 Ignore All
là ta nhà ta nhà ta 789 Ignore All
cứng ngắc cứng ngắt cứng ngắt 777 Ignore All
sững sờ sửng sờ sửng sờ 774 Ignore All
b b 772 Ignore
giãy dụa giãy giụa giãy giụa 770 Ignore All
cưỡi cưới cưới 768 Ignore All
ra trong da trong da trong 767 Ignore All
bất kì bất kỳ bất kỳ 741 Change
quản lí quản lý quản lý 741 Change
lên vai lên dây lên dây 727 Ignore All
nổi nữa nổi lửa nổi lửa 710 Ignore All
ghét bỏ ghét bõ ghét bõ 710 Ignore All
khoá khóa khóa 709 Change
kỹ kỹ 708 Change
đến hai đến hay đến hay 694 Ignore All
giẫm dẫm dẫm 691 Ignore All
(  (  ( 683 Ignore All
chặt tay trặc tay trặc tay 679 Ignore All
chậu châu châu 671 Ignore All
cuồn cuồng cuồng 669 Ignore All
ko co không 655 Change
chia sẽ chia sẻ chia sẻ 651 Change
[  [  [ 650 Ignore All
 (  ( 650 Change All
dãy dãi dãi 650 Ignore All
toà tòa tòa 648 Change
là tôi nhà tôi nhà tôi 642 Ignore All
cúp cúp 639 Ignore All
hi vọng hy vọng hy vọng 639 Change
, 624 Change All
cong lên công lênh công lênh 623 Ignore All
nhưng những lưng lửng lưng lửng 609 Ignore All
b b 608 Change
cuả của của 607 Change
là ngươi nhà ngươi nhà ngươi 602 Ignore All
lắc lắc lắt nhắt lắt nhắt 597 Ignore All
: 595 Change
Danlambao Danlambao 592 Ignore All
vòng qua vòng hoa vòng hoa 591 Ignore All
nghiêm mặt nghiêm mật nghiêm mật 588 Ignore All
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 582 Ignore