100 lỗi xuất hiện nhiều nhất

Từ gốc Đề nghị sửa Từ được chọn Số lần Người sử dụng chọn
 ,  14558 Change
. 9023 Change
, 7836 Change
 .  5610 Change
. 4486 Ignore
... ...  ...  3973 Change
 (  ( 3029 Change
 :  2877 Change
 (   (  ( 2690 Change
chính là trính nhà trính nhà 2684 Ignore All
là người nhà người nhà người 2627 Ignore All
là người nhà người nhà người 2456 Ignore
hoá hóa hóa 2194 Change
chính là trính nhà trính nhà 2067 Ignore
 : “  : “  : “  2062 Change
.   2060 Change
lần nữa lần lữa lần lữa 2054 Ignore All
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 1966 Ignore All
(  (  ( 1828 Ignore
là cái nhà cái nhà cái 1751 Ignore All
hoà hòa hòa 1561 Change
ra từ gia từ gia từ 1484 Ignore All
là con nhà con nhà con 1465 Ignore All
thấy không thái không thái không 1420 Ignore All
1339 Change
Ừm Ừm 1305 Ignore All
Suýt Sít Sít 1303 Ignore All
lướt qua nước hoa nước hoa 1247 Ignore All
lên người nên người nên người 1242 Ignore All
lên trên lênh chênh lênh chênh 1233 Ignore All
Giê 1203 Ignore
miễn cưỡng miễn cưởng miễn cưởng 1201 Ignore All
v v 1147 Ignore
.   1138 Change
chốc lát chốc lác chốc lác 1138 Ignore All
 ...  ...  ...  1106 Change
người là người nhà người nhà 1078 Ignore All
c c 1070 Change
hai chữ hay chữ hay chữ 1066 Ignore All
 ,  1060 Change All
 ?  1050 Change
duỗi dủi dủi 1034 Ignore All
văn hoá văn hóa văn hóa 1033 Change
vẫn rất dẫn dắt dẫn dắt 1018 Ignore All
vài lần dài nhằng dài nhằng 1008 Ignore All
. 984 Change All
,   970 Change
nhốt lốt lốt 951 Ignore All
cực kì cực kỳ cực kỳ 940 Change
bệch bệt bệt 940 Ignore All
(*)  (*)  (*) 939 Ignore All
v v 918 Change
c c 917 Ignore
Uỷ Ủy Ủy 907 Change
rống róng róng 897 Ignore All
cho hai cho hay cho hay 895 Ignore All
chậc chặc chặc 887 Ignore All
b b 845 Ignore
bất kì bất kỳ bất kỳ 836 Change
là mấy nhà máy nhà máy 833 Ignore All
quản lí quản lý quản lý 821 Change
kỹ kỹ 813 Change
là ta nhà ta nhà ta 808 Ignore All
giật giật vật vật vật vật 807 Ignore All
sững sờ sửng sờ sửng sờ 785 Ignore All
cứng ngắc cứng ngắt cứng ngắt 784 Ignore All
cưỡi cưới cưới 784 Ignore All
ra trong da trong da trong 779 Ignore All
giãy dụa giãy giụa giãy giụa 778 Ignore All
toà tòa tòa 770 Change
hi vọng hy vọng hy vọng 762 Change
khoá khóa khóa 762 Change
kĩ năng kỹ năng kỹ năng 747 Change
, 747 Change All
 (  ( 741 Change All
lên vai lên dây lên dây 736 Ignore All
ko co không 731 Change
ghét bỏ ghét bõ ghét bõ 724 Ignore All
nổi nữa nổi lửa nổi lửa 720 Ignore All
(  (  ( 711 Ignore All
đến hai đến hay đến hay 707 Ignore All
chia sẽ chia sẻ chia sẻ 704 Change
giẫm dẫm dẫm 700 Ignore All
chặt tay trặc tay trặc tay 693 Ignore All
chậu châu châu 689 Ignore All
[  [  [ 683 Ignore All
cuồn cuồng cuồng 675 Ignore All
là tôi nhà tôi nhà tôi 671 Ignore All
dãy dãi dãi 662 Ignore All
b b 661 Change
 )  659 Change
cúp cúp 654 Ignore All
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 652 Ignore
lí do lý do lý do 638 Change
: 636 Change
cong lên công lênh công lênh 627 Ignore All
nhưng những lưng lửng lưng lửng 627 Ignore All
, 623 Ignore
cuả của của 623 Change
là con nhà con nhà con 619 Ignore