100 lỗi xuất hiện nhiều nhất

Từ gốc Đề nghị sửa Từ được chọn Số lần Người sử dụng chọn
 ,  7359 Change
, 6670 Change
. 6355 Change
. 3701 Ignore
... ...  ...  3159 Change
 .  2781 Change
chính là trính nhà trính nhà 2376 Ignore All
là người nhà người nhà người 2328 Ignore All
 (  ( 2292 Change
 :  2251 Change
 : “  : “  : “  2034 Change
 (   (  ( 1889 Change
hoá hóa hóa 1842 Change
lần nữa lần lữa lần lữa 1812 Ignore All
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 1739 Ignore All
là cái nhà cái nhà cái 1557 Ignore All
là người nhà người nhà người 1507 Ignore
(  (  ( 1488 Ignore
chính là trính nhà trính nhà 1467 Ignore
hoà hòa hòa 1339 Change
ra từ gia từ gia từ 1310 Ignore All
là con nhà con nhà con 1300 Ignore All
.   1299 Change
thấy không thái không thái không 1235 Ignore All
Ừm Ừm 1133 Ignore All
Suýt Sít Sít 1118 Ignore All
lên trên lênh chênh lênh chênh 1088 Ignore All
.   1084 Change
lướt qua nước hoa nước hoa 1079 Ignore All
lên người nên người nên người 1072 Ignore All
1063 Change
miễn cưỡng miễn cưởng miễn cưởng 1061 Ignore All
chốc lát chốc lác chốc lác 1024 Ignore All
người là người nhà người nhà 934 Ignore All
,   923 Change
hai chữ hay chữ hay chữ 920 Ignore All
duỗi dủi dủi 903 Ignore All
vẫn rất dẫn dắt dẫn dắt 889 Ignore All
c c 887 Change
 ?  885 Change
văn hoá văn hóa văn hóa 883 Change
vài lần dài nhằng dài nhằng 866 Ignore All
bệch bệt bệt 848 Ignore All
nhốt lốt lốt 839 Ignore All
(*)  (*)  (*) 833 Ignore All
Giê 817 Ignore
 ...  ...  ...  816 Change
Uỷ Ủy Ủy 810 Change
v v 798 Ignore
rống róng róng 795 Ignore All
cho hai cho hay cho hay 773 Ignore All
chậc chặc chặc 758 Ignore All
là ta nhà ta nhà ta 756 Ignore All
giật giật vật vật vật vật 753 Ignore All
 ,  737 Change All
là mấy nhà máy nhà máy 727 Ignore All
cứng ngắc cứng ngắt cứng ngắt 714 Ignore All
. 710 Change All
cưỡi cưới cưới 710 Ignore All
c c 700 Ignore
giãy dụa giãy giụa giãy giụa 685 Ignore All
ra trong da trong da trong 677 Ignore All
cực kì cực kỳ cực kỳ 677 Change
sững sờ sửng sờ sửng sờ 670 Ignore All
ghét bỏ ghét bõ ghét bõ 653 Ignore All
b b 650 Ignore
(  (  ( 641 Ignore All
lên vai lên dây lên dây 640 Ignore All
v v 635 Change
khoá khóa khóa 633 Change
chặt tay trặc tay trặc tay 626 Ignore All
quản lí quản lý quản lý 626 Change
nổi nữa nổi lửa nổi lửa 619 Ignore All
chậu châu châu 615 Ignore All
đến hai đến hay đến hay 607 Ignore All
toà tòa tòa 603 Change
giẫm dẫm dẫm 602 Ignore All
kỹ kỹ 598 Change
Danlambao Danlambao 592 Ignore All
cuồn cuồng cuồng 584 Ignore All
là ngươi nhà ngươi nhà ngươi 582 Ignore All
bất kì bất kỳ bất kỳ 582 Change
chia sẽ chia sẻ chia sẻ 581 Change
cong lên công lênh công lênh 580 Ignore All
dãy dãi dãi 567 Ignore All
, 567 Change All
 (  ( 563 Change All
lắc lắc lắt nhắt lắt nhắt 559 Ignore All
cuả của của 558 Change
là tôi nhà tôi nhà tôi 557 Ignore All
nghiêm mặt nghiêm mật nghiêm mật 550 Ignore All
Formosa Formosa 544 Ignore All
: 536 Change
cúp cúp 534 Ignore All
nhưng những lưng lửng lưng lửng 531 Ignore All
.] .]  .]  529 Change
vòng qua vòng hoa vòng hoa 528 Ignore All
b b 524 Change
khoát tay khoác tay khoác tay 521 Ignore All
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 509 Ignore