100 lỗi xuất hiện nhiều nhất

Từ gốc Đề nghị sửa Từ được chọn Số lần Người sử dụng chọn
 ,  6504 Change
, 5925 Change
. 5668 Change
. 3344 Ignore
... ...  ...  2767 Change
 .  2442 Change
 :  2017 Change
 : “  : “  : “  2012 Change
 (  ( 1974 Change
chính là trính nhà trính nhà 1959 Ignore All
là người nhà người nhà người 1958 Ignore All
 (   (  ( 1637 Change
hoá hóa hóa 1600 Change
lần nữa lần lữa lần lữa 1435 Ignore All
(  (  ( 1380 Ignore
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 1344 Ignore All
là người nhà người nhà người 1282 Ignore
là cái nhà cái nhà cái 1259 Ignore All
chính là trính nhà trính nhà 1250 Ignore
hoà hòa hòa 1195 Change
.   1184 Change
.   1037 Change
là con nhà con nhà con 1030 Ignore All
ra từ gia từ gia từ 985 Ignore All
950 Change
thấy không thái không thái không 946 Ignore All
Ừm Ừm 903 Ignore All
,   883 Change
Suýt Sít Sít 872 Ignore All
lên trên lênh chênh lênh chênh 845 Ignore All
văn hoá văn hóa văn hóa 841 Change
miễn cưỡng miễn cưởng miễn cưởng 835 Ignore All
lướt qua nước hoa nước hoa 830 Ignore All
 ?  809 Change
c c 806 Change
lên người nên người nên người 794 Ignore All
chốc lát chốc lác chốc lác 778 Ignore All
Uỷ Ủy Ủy 734 Change
hai chữ hay chữ hay chữ 711 Ignore All
người là người nhà người nhà 704 Ignore All
vài lần dài nhằng dài nhằng 702 Ignore All
vẫn rất dẫn dắt dẫn dắt 684 Ignore All
duỗi dủi dủi 668 Ignore All
bệch bệt bệt 649 Ignore All
(*)  (*)  (*) 638 Ignore All
 ,  635 Change All
nhốt lốt lốt 625 Ignore All
v v 623 Ignore
cực kì cực kỳ cực kỳ 614 Change
c c 609 Ignore
. 604 Change All
rống róng róng 597 Ignore All
Danlambao Danlambao 592 Ignore All
(  (  ( 592 Ignore All
cho hai cho hay cho hay 581 Ignore All
b b 578 Ignore
cứng ngắc cứng ngắt cứng ngắt 562 Ignore All
khoá khóa khóa 552 Change
giật giật vật vật vật vật 549 Ignore All
chậc chặc chặc 545 Ignore All
là mấy nhà máy nhà máy 544 Ignore All
cuả của của 544 Change
giãy dụa giãy giụa giãy giụa 544 Ignore All
Formosa Formosa 543 Ignore All
ra trong da trong da trong 542 Ignore All
chia sẽ chia sẻ chia sẻ 540 Change
là ta nhà ta nhà ta 538 Ignore All
bất kì bất kỳ bất kỳ 535 Change
cưỡi cưới cưới 525 Ignore All
Giê 525 Ignore
toà tòa tòa 515 Change
v v 514 Change
kỹ kỹ 499 Change
, 495 Change All
lên vai lên dây lên dây 494 Ignore All
quản lí quản lý quản lý 482 Change
ghét bỏ ghét bõ ghét bõ 480 Ignore All
chặt tay trặc tay trặc tay 479 Ignore All
: 475 Change
sững sờ sửng sờ sửng sờ 474 Ignore All
cúp cúp 464 Ignore All
 !  464 Change
b b 463 Change
 (  ( 462 Change All
, 461 Ignore
đến hai đến hay đến hay 460 Ignore All
giẫm dẫm dẫm 460 Ignore All
là tôi nhà tôi nhà tôi 459 Ignore All
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 454 Ignore
cong lên công lênh công lênh 454 Ignore All
nổi nữa nổi lửa nổi lửa 453 Ignore All
chậu châu châu 445 Ignore All
hi vọng hy vọng hy vọng 441 Change
thuỷ thủy thủy 435 Change
dãy dãi dãi 432 Ignore All
nghiêm mặt nghiêm mật nghiêm mật 430 Ignore All
lắc lắc lắt nhắt lắt nhắt 429 Ignore All
cuồn cuồng cuồng 423 Ignore All
là ngươi nhà ngươi nhà ngươi 421 Ignore All
sức khoẻ sức khỏe sức khỏe 413 Change