100 lỗi xuất hiện nhiều nhất

Từ gốc Đề nghị sửa Từ được chọn Số lần Người sử dụng chọn
, 5759 Change
 ,  5727 Change
. 5422 Change
. 3209 Ignore
... ...  ...  2470 Change
 .  2281 Change
 : “  : “  : “  1999 Change
 :  1924 Change
 (  ( 1875 Change
là người nhà người nhà người 1825 Ignore All
chính là trính nhà trính nhà 1820 Ignore All
 (   (  ( 1536 Change
hoá hóa hóa 1485 Change
(  (  ( 1312 Ignore
lần nữa lần lữa lần lữa 1308 Ignore All
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 1203 Ignore All
là cái nhà cái nhà cái 1139 Ignore All
hoà hòa hòa 1127 Change
là người nhà người nhà người 1125 Ignore
.   1116 Change
chính là trính nhà trính nhà 1057 Ignore
.   1030 Change
là con nhà con nhà con 917 Ignore All
899 Change
,   866 Change
ra từ gia từ gia từ 852 Ignore All
thấy không thái không thái không 840 Ignore All
Ừm Ừm 788 Ignore All
văn hoá văn hóa văn hóa 781 Change
c c 780 Change
miễn cưỡng miễn cưởng miễn cưởng 753 Ignore All
Suýt Sít Sít 751 Ignore All
lên trên lênh chênh lênh chênh 744 Ignore All
lướt qua nước hoa nước hoa 732 Ignore All
Uỷ Ủy Ủy 697 Change
chốc lát chốc lác chốc lác 696 Ignore All
 ?  687 Change
lên người nên người nên người 687 Ignore All
hai chữ hay chữ hay chữ 631 Ignore All
người là người nhà người nhà 625 Ignore All
vài lần dài nhằng dài nhằng 625 Ignore All
vẫn rất dẫn dắt dẫn dắt 615 Ignore All
 ,  607 Change All
cực kì cực kỳ cực kỳ 599 Change
Danlambao Danlambao 592 Ignore All
v v 572 Ignore
(*)  (*)  (*) 569 Ignore All
c c 568 Ignore
duỗi dủi dủi 568 Ignore All
(  (  ( 566 Ignore All
bệch bệt bệt 565 Ignore All
. 564 Change All
Formosa Formosa 543 Ignore All
cuả của của 541 Change
b b 539 Ignore
nhốt lốt lốt 532 Ignore All
rống róng róng 528 Ignore All
chia sẽ chia sẻ chia sẻ 526 Change
bất kì bất kỳ bất kỳ 517 Change
cho hai cho hay cho hay 513 Ignore All
cứng ngắc cứng ngắt cứng ngắt 506 Ignore All
khoá khóa khóa 498 Change
v v 497 Change
giật giật vật vật vật vật 491 Ignore All
giãy dụa giãy giụa giãy giụa 485 Ignore All
chậc chặc chặc 483 Ignore All
toà tòa tòa 480 Change
, 476 Change All
cưỡi cưới cưới 475 Ignore All
là ta nhà ta nhà ta 474 Ignore All
ra trong da trong da trong 473 Ignore All
là mấy nhà máy nhà máy 469 Ignore All
quản lí quản lý quản lý 464 Change
kỹ kỹ 458 Change
: 445 Change
lên vai lên dây lên dây 440 Ignore All
b b 435 Change
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 434 Ignore
 !  429 Change
, 427 Ignore
ghét bỏ ghét bõ ghét bõ 425 Ignore All
hi vọng hy vọng hy vọng 422 Change
chặt tay trặc tay trặc tay 413 Ignore All
cúp cúp 407 Ignore All
sững sờ sửng sờ sửng sờ 406 Ignore All
đến hai đến hay đến hay 402 Ignore All
cong lên công lênh công lênh 396 Ignore All
chậu châu châu 395 Ignore All
là tôi nhà tôi nhà tôi 394 Ignore All
nổi nữa nổi lửa nổi lửa 393 Ignore All
 (  ( 391 Change All
thuỷ thủy thủy 389 Change
lắc lắc lắt nhắt lắt nhắt 387 Ignore All
giẫm dẫm dẫm 384 Ignore All
sức khoẻ sức khỏe sức khỏe 377 Change
nghiêm mặt nghiêm mật nghiêm mật 376 Ignore All
Giê 375 Ignore
dãy dãi dãi 374 Ignore All
cuồn cuồng cuồng 373 Ignore All
khoát tay khoác tay khoác tay 370 Ignore All