100 lỗi xuất hiện nhiều nhất

Từ gốc Đề nghị sửa Từ được chọn Số lần Người sử dụng chọn
 ,  5929 Change
, 5885 Change
. 5576 Change
. 3304 Ignore
... ...  ...  2728 Change
 .  2322 Change
 : “  : “  : “  2012 Change
 :  1976 Change
 (  ( 1937 Change
là người nhà người nhà người 1907 Ignore All
chính là trính nhà trính nhà 1902 Ignore All
 (   (  ( 1596 Change
hoá hóa hóa 1567 Change
lần nữa lần lữa lần lữa 1383 Ignore All
(  (  ( 1336 Ignore
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 1284 Ignore All
là người nhà người nhà người 1242 Ignore
chính là trính nhà trính nhà 1219 Ignore
là cái nhà cái nhà cái 1205 Ignore All
.   1175 Change
hoà hòa hòa 1159 Change
.   1037 Change
là con nhà con nhà con 982 Ignore All
938 Change
ra từ gia từ gia từ 922 Ignore All
thấy không thái không thái không 903 Ignore All
,   880 Change
Ừm Ừm 860 Ignore All
văn hoá văn hóa văn hóa 834 Change
Suýt Sít Sít 826 Ignore All
lên trên lênh chênh lênh chênh 804 Ignore All
c c 798 Change
 ?  796 Change
miễn cưỡng miễn cưởng miễn cưởng 796 Ignore All
lướt qua nước hoa nước hoa 792 Ignore All
lên người nên người nên người 753 Ignore All
chốc lát chốc lác chốc lác 740 Ignore All
Uỷ Ủy Ủy 708 Change
hai chữ hay chữ hay chữ 676 Ignore All
người là người nhà người nhà 676 Ignore All
vài lần dài nhằng dài nhằng 665 Ignore All
vẫn rất dẫn dắt dẫn dắt 664 Ignore All
duỗi dủi dủi 629 Ignore All
 ,  619 Change All
v v 618 Ignore
cực kì cực kỳ cực kỳ 614 Change
bệch bệt bệt 613 Ignore All
(*)  (*)  (*) 610 Ignore All
Danlambao Danlambao 592 Ignore All
nhốt lốt lốt 587 Ignore All
c c 586 Ignore
. 583 Change All
(  (  ( 582 Ignore All
rống róng róng 563 Ignore All
cho hai cho hay cho hay 556 Ignore All
b b 548 Ignore
cuả của của 544 Change
khoá khóa khóa 544 Change
Formosa Formosa 543 Ignore All
cứng ngắc cứng ngắt cứng ngắt 539 Ignore All
chia sẽ chia sẻ chia sẻ 537 Change
giật giật vật vật vật vật 523 Ignore All
bất kì bất kỳ bất kỳ 523 Change
ra trong da trong da trong 519 Ignore All
giãy dụa giãy giụa giãy giụa 517 Ignore All
v v 514 Change
chậc chặc chặc 511 Ignore All
là mấy nhà máy nhà máy 508 Ignore All
cưỡi cưới cưới 507 Ignore All
là ta nhà ta nhà ta 504 Ignore All
toà tòa tòa 498 Change
, 484 Change All
Giê 479 Ignore
lên vai lên dây lên dây 477 Ignore All
quản lí quản lý quản lý 474 Change
kỹ kỹ 473 Change
: 472 Change
 !  463 Change
ghét bỏ ghét bõ ghét bõ 453 Ignore All
cúp cúp 451 Ignore All
sững sờ sửng sờ sửng sờ 450 Ignore All
b b 448 Change
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 447 Ignore
chặt tay trặc tay trặc tay 445 Ignore All
, 438 Ignore
cong lên công lênh công lênh 437 Ignore All
hi vọng hy vọng hy vọng 436 Change
 (  ( 432 Change All
đến hai đến hay đến hay 432 Ignore All
là tôi nhà tôi nhà tôi 431 Ignore All
giẫm dẫm dẫm 428 Ignore All
chậu châu châu 422 Ignore All
nổi nữa nổi lửa nổi lửa 418 Ignore All
dãy dãi dãi 410 Ignore All
lắc lắc lắt nhắt lắt nhắt 410 Ignore All
thuỷ thủy thủy 407 Change
nghiêm mặt nghiêm mật nghiêm mật 406 Ignore All
sức khoẻ sức khỏe sức khỏe 405 Change
cuồn cuồng cuồng 396 Ignore All
ưm um um 394 Ignore All