100 lỗi xuất hiện nhiều nhất

Từ gốc Đề nghị sửa Từ được chọn Số lần Người sử dụng chọn
 ,  5632 Change
, 5614 Change
. 5223 Change
. 3133 Ignore
... ...  ...  2447 Change
 .  2235 Change
 : “  : “  : “  1998 Change
 :  1890 Change
 (  ( 1843 Change
là người nhà người nhà người 1789 Ignore All
chính là trính nhà trính nhà 1781 Ignore All
 (   (  ( 1476 Change
hoá hóa hóa 1451 Change
lần nữa lần lữa lần lữa 1275 Ignore All
(  (  ( 1259 Ignore
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 1170 Ignore All
là cái nhà cái nhà cái 1109 Ignore All
là người nhà người nhà người 1086 Ignore
.   1086 Change
hoà hòa hòa 1085 Change
.   1022 Change
chính là trính nhà trính nhà 1016 Ignore
là con nhà con nhà con 887 Ignore All
882 Change
,   858 Change
ra từ gia từ gia từ 822 Ignore All
thấy không thái không thái không 810 Ignore All
Ừm Ừm 776 Ignore All
văn hoá văn hóa văn hóa 772 Change
c c 767 Change
Suýt Sít Sít 735 Ignore All
miễn cưỡng miễn cưởng miễn cưởng 729 Ignore All
lên trên lênh chênh lênh chênh 724 Ignore All
lướt qua nước hoa nước hoa 708 Ignore All
 ?  683 Change
Uỷ Ủy Ủy 677 Change
chốc lát chốc lác chốc lác 676 Ignore All
lên người nên người nên người 669 Ignore All
hai chữ hay chữ hay chữ 607 Ignore All
người là người nhà người nhà 600 Ignore All
vài lần dài nhằng dài nhằng 600 Ignore All
Danlambao Danlambao 592 Ignore All
vẫn rất dẫn dắt dẫn dắt 589 Ignore All
cực kì cực kỳ cực kỳ 583 Change
 ,  583 Change All
(  (  ( 560 Ignore All
(*)  (*)  (*) 553 Ignore All
duỗi dủi dủi 548 Ignore All
c c 546 Ignore
Formosa Formosa 543 Ignore All
bệch bệt bệt 543 Ignore All
cuả của của 536 Change
v v 535 Ignore
. 521 Change All
b b 516 Ignore
chia sẽ chia sẻ chia sẻ 514 Change
nhốt lốt lốt 512 Ignore All
rống róng róng 509 Ignore All
cứng ngắc cứng ngắt cứng ngắt 496 Ignore All
bất kì bất kỳ bất kỳ 495 Change
khoá khóa khóa 485 Change
v v 483 Change
cho hai cho hay cho hay 483 Ignore All
giật giật vật vật vật vật 475 Ignore All
toà tòa tòa 474 Change
chậc chặc chặc 472 Ignore All
giãy dụa giãy giụa giãy giụa 468 Ignore All
ra trong da trong da trong 462 Ignore All
cưỡi cưới cưới 461 Ignore All
quản lí quản lý quản lý 457 Change
là ta nhà ta nhà ta 456 Ignore All
, 452 Change All
là mấy nhà máy nhà máy 451 Ignore All
kỹ kỹ 447 Change
: 430 Change
 !  429 Change
b b 428 Change
lên vai lên dây lên dây 423 Ignore All
hi vọng hy vọng hy vọng 421 Change
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 413 Ignore
, 411 Ignore
ghét bỏ ghét bõ ghét bõ 406 Ignore All
chặt tay trặc tay trặc tay 396 Ignore All
cúp cúp 394 Ignore All
sững sờ sửng sờ sửng sờ 391 Ignore All
là tôi nhà tôi nhà tôi 384 Ignore All
nổi nữa nổi lửa nổi lửa 380 Ignore All
đến hai đến hay đến hay 380 Ignore All
cong lên công lênh công lênh 377 Ignore All
chậu châu châu 376 Ignore All
lắc lắc lắt nhắt lắt nhắt 375 Ignore All
giẫm dẫm dẫm 373 Ignore All
nghiêm mặt nghiêm mật nghiêm mật 364 Ignore All
sức khoẻ sức khỏe sức khỏe 363 Change
dãy dãi dãi 359 Ignore All
cuồn cuồng cuồng 359 Ignore All
khoát tay khoác tay khoác tay 358 Ignore All
 ...  ...  ...  358 Change
 (  ( 357 Change All
ưm um um 355 Ignore All