100 lỗi xuất hiện nhiều nhất

Từ gốc Đề nghị sửa Từ được chọn Số lần Người sử dụng chọn
 ,  7530 Change
, 6760 Change
. 6541 Change
. 3769 Ignore
... ...  ...  3285 Change
 .  2854 Change
 (  ( 2427 Change
chính là trính nhà trính nhà 2427 Ignore All
là người nhà người nhà người 2391 Ignore All
 :  2287 Change
 : “  : “  : “  2034 Change
 (   (  ( 1964 Change
hoá hóa hóa 1885 Change
lần nữa lần lữa lần lữa 1865 Ignore All
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 1790 Ignore All
là cái nhà cái nhà cái 1599 Ignore All
là người nhà người nhà người 1553 Ignore
chính là trính nhà trính nhà 1520 Ignore
(  (  ( 1508 Ignore
hoà hòa hòa 1369 Change
ra từ gia từ gia từ 1358 Ignore All
là con nhà con nhà con 1352 Ignore All
.   1329 Change
thấy không thái không thái không 1290 Ignore All
Suýt Sít Sít 1185 Ignore All
Ừm Ừm 1171 Ignore All
lướt qua nước hoa nước hoa 1127 Ignore All
lên người nên người nên người 1126 Ignore All
lên trên lênh chênh lênh chênh 1116 Ignore All
miễn cưỡng miễn cưởng miễn cưởng 1108 Ignore All
.   1089 Change
1082 Change
chốc lát chốc lác chốc lác 1046 Ignore All
người là người nhà người nhà 973 Ignore All
hai chữ hay chữ hay chữ 960 Ignore All
duỗi dủi dủi 943 Ignore All
,   927 Change
vẫn rất dẫn dắt dẫn dắt 922 Ignore All
 ?  916 Change
vài lần dài nhằng dài nhằng 906 Ignore All
c c 904 Change
bệch bệt bệt 888 Ignore All
văn hoá văn hóa văn hóa 888 Change
nhốt lốt lốt 877 Ignore All
(*)  (*)  (*) 869 Ignore All
Giê 849 Ignore
v v 845 Ignore
Uỷ Ủy Ủy 827 Change
 ...  ...  ...  825 Change
rống róng róng 824 Ignore All
cho hai cho hay cho hay 809 Ignore All
chậc chặc chặc 797 Ignore All
giật giật vật vật vật vật 773 Ignore All
là ta nhà ta nhà ta 763 Ignore All
là mấy nhà máy nhà máy 753 Ignore All
cứng ngắc cứng ngắt cứng ngắt 748 Ignore All
 ,  743 Change All
giãy dụa giãy giụa giãy giụa 730 Ignore All
cưỡi cưới cưới 725 Ignore All
. 719 Change All
c c 716 Ignore
sững sờ sửng sờ sửng sờ 705 Ignore All
ra trong da trong da trong 702 Ignore All
cực kì cực kỳ cực kỳ 687 Change
v v 681 Change
b b 677 Ignore
lên vai lên dây lên dây 676 Ignore All
ghét bỏ ghét bõ ghét bõ 675 Ignore All
(  (  ( 656 Ignore All
chặt tay trặc tay trặc tay 655 Ignore All
khoá khóa khóa 655 Change
quản lí quản lý quản lý 643 Change
nổi nữa nổi lửa nổi lửa 643 Ignore All
chậu châu châu 637 Ignore All
đến hai đến hay đến hay 630 Ignore All
giẫm dẫm dẫm 629 Ignore All
kỹ kỹ 626 Change
cuồn cuồng cuồng 611 Ignore All
toà tòa tòa 611 Change
cong lên công lênh công lênh 608 Ignore All
là tôi nhà tôi nhà tôi 601 Ignore All
dãy dãi dãi 598 Ignore All
bất kì bất kỳ bất kỳ 593 Change
chia sẽ chia sẻ chia sẻ 593 Change
Danlambao Danlambao 592 Ignore All
lắc lắc lắt nhắt lắt nhắt 584 Ignore All
là ngươi nhà ngươi nhà ngươi 584 Ignore All
cúp cúp 577 Ignore All
, 572 Change All
 (  ( 569 Change All
nghiêm mặt nghiêm mật nghiêm mật 569 Ignore All
cuả của của 562 Change
nhưng những lưng lửng lưng lửng 550 Ignore All
: 545 Change
Formosa Formosa 544 Ignore All
vòng qua vòng hoa vòng hoa 543 Ignore All
khoát tay khoác tay khoác tay 543 Ignore All
.] .]  .]  535 Change
b b 529 Change
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 528 Ignore