100 lỗi xuất hiện nhiều nhất

Từ gốc Đề nghị sửa Từ được chọn Số lần Người sử dụng chọn
 ,  9857 Change
. 7388 Change
, 7363 Change
. 4177 Ignore
... ...  ...  3626 Change
 .  3530 Change
 (  ( 2776 Change
chính là trính nhà trính nhà 2582 Ignore All
là người nhà người nhà người 2536 Ignore All
 :  2529 Change
 (   (  ( 2178 Change
 : “  : “  : “  2045 Change
lần nữa lần lữa lần lữa 1998 Ignore All
hoá hóa hóa 1983 Change
.   1951 Change
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 1903 Ignore All
là người nhà người nhà người 1847 Ignore
chính là trính nhà trính nhà 1783 Ignore
(  (  ( 1729 Ignore
là cái nhà cái nhà cái 1713 Ignore All
ra từ gia từ gia từ 1465 Ignore All
hoà hòa hòa 1442 Change
là con nhà con nhà con 1428 Ignore All
thấy không thái không thái không 1394 Ignore All
Ừm Ừm 1285 Ignore All
Suýt Sít Sít 1279 Ignore All
1259 Change
lướt qua nước hoa nước hoa 1220 Ignore All
lên người nên người nên người 1219 Ignore All
lên trên lênh chênh lênh chênh 1204 Ignore All
miễn cưỡng miễn cưởng miễn cưởng 1181 Ignore All
chốc lát chốc lác chốc lác 1115 Ignore All
.   1108 Change
người là người nhà người nhà 1058 Ignore All
Giê 1055 Ignore
hai chữ hay chữ hay chữ 1050 Ignore All
duỗi dủi dủi 1016 Ignore All
 ?  1011 Change
vẫn rất dẫn dắt dẫn dắt 1005 Ignore All
v v 992 Ignore
vài lần dài nhằng dài nhằng 986 Ignore All
c c 980 Change
,   946 Change
nhốt lốt lốt 937 Ignore All
bệch bệt bệt 932 Ignore All
(*)  (*)  (*) 929 Ignore All
văn hoá văn hóa văn hóa 915 Change
 ...  ...  ...  909 Change
rống róng róng 886 Ignore All
 ,  880 Change All
cho hai cho hay cho hay 876 Ignore All
chậc chặc chặc 876 Ignore All
cực kì cực kỳ cực kỳ 869 Change
c c 856 Ignore
Uỷ Ủy Ủy 846 Change
v v 839 Change
. 824 Change All
là mấy nhà máy nhà máy 820 Ignore All
giật giật vật vật vật vật 800 Ignore All
là ta nhà ta nhà ta 790 Ignore All
b b 787 Ignore
cứng ngắc cứng ngắt cứng ngắt 779 Ignore All
sững sờ sửng sờ sửng sờ 775 Ignore All
giãy dụa giãy giụa giãy giụa 772 Ignore All
ra trong da trong da trong 770 Ignore All
cưỡi cưới cưới 769 Ignore All
quản lí quản lý quản lý 745 Change
bất kì bất kỳ bất kỳ 745 Change
lên vai lên dây lên dây 727 Ignore All
kỹ kỹ 714 Change
ghét bỏ ghét bõ ghét bõ 712 Ignore All
nổi nữa nổi lửa nổi lửa 711 Ignore All
khoá khóa khóa 710 Change
đến hai đến hay đến hay 695 Ignore All
giẫm dẫm dẫm 692 Ignore All
(  (  ( 688 Ignore All
chặt tay trặc tay trặc tay 679 Ignore All
ko co không 677 Change
chậu châu châu 671 Ignore All
cuồn cuồng cuồng 671 Ignore All
chia sẽ chia sẻ chia sẻ 656 Change
 (  ( 656 Change All
[  [  [ 653 Ignore All
dãy dãi dãi 650 Ignore All
toà tòa tòa 649 Change
là tôi nhà tôi nhà tôi 644 Ignore All
cúp cúp 640 Ignore All
hi vọng hy vọng hy vọng 640 Change
, 631 Change All
cong lên công lênh công lênh 623 Ignore All
nhưng những lưng lửng lưng lửng 612 Ignore All
cuả của của 610 Change
b b 608 Change
là ngươi nhà ngươi nhà ngươi 603 Ignore All
: 601 Change
lắc lắc lắt nhắt lắt nhắt 597 Ignore All
vòng qua vòng hoa vòng hoa 592 Ignore All
Danlambao Danlambao 592 Ignore All
nghiêm mặt nghiêm mật nghiêm mật 588 Ignore All
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 586 Ignore