100 lỗi xuất hiện nhiều nhất

Từ gốc Đề nghị sửa Từ được chọn Số lần Người sử dụng chọn
 ,  14016 Change
. 8086 Change
, 7659 Change
 .  5316 Change
. 4294 Ignore
... ...  ...  3799 Change
 (  ( 2900 Change
 :  2818 Change
chính là trính nhà trính nhà 2619 Ignore All
 (   (  ( 2578 Change
là người nhà người nhà người 2574 Ignore All
 : “  : “  : “  2057 Change
lần nữa lần lữa lần lữa 2025 Ignore All
hoá hóa hóa 2017 Change
.   1988 Change
là người nhà người nhà người 1934 Ignore
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 1920 Ignore All
chính là trính nhà trính nhà 1910 Ignore
(  (  ( 1797 Ignore
là cái nhà cái nhà cái 1734 Ignore All
ra từ gia từ gia từ 1473 Ignore All
hoà hòa hòa 1466 Change
là con nhà con nhà con 1450 Ignore All
thấy không thái không thái không 1410 Ignore All
1298 Change
Ừm Ừm 1297 Ignore All
Suýt Sít Sít 1287 Ignore All
lên người nên người nên người 1226 Ignore All
lướt qua nước hoa nước hoa 1226 Ignore All
lên trên lênh chênh lênh chênh 1213 Ignore All
miễn cưỡng miễn cưởng miễn cưởng 1190 Ignore All
Giê 1165 Ignore
.   1130 Change
chốc lát chốc lác chốc lác 1126 Ignore All
người là người nhà người nhà 1070 Ignore All
 ...  ...  ...  1065 Change
hai chữ hay chữ hay chữ 1058 Ignore All
 ?  1037 Change
c c 1027 Change
duỗi dủi dủi 1022 Ignore All
v v 1021 Ignore
vẫn rất dẫn dắt dẫn dắt 1013 Ignore All
vài lần dài nhằng dài nhằng 998 Ignore All
,   960 Change
văn hoá văn hóa văn hóa 957 Change
 ,  957 Change All
nhốt lốt lốt 944 Ignore All
bệch bệt bệt 935 Ignore All
(*)  (*)  (*) 933 Ignore All
cực kì cực kỳ cực kỳ 891 Change
rống róng róng 889 Ignore All
cho hai cho hay cho hay 885 Ignore All
. 884 Change All
chậc chặc chặc 884 Ignore All
c c 881 Ignore
v v 879 Change
Uỷ Ủy Ủy 866 Change
là mấy nhà máy nhà máy 830 Ignore All
b b 810 Ignore
giật giật vật vật vật vật 804 Ignore All
là ta nhà ta nhà ta 799 Ignore All
bất kì bất kỳ bất kỳ 788 Change
quản lí quản lý quản lý 785 Change
cứng ngắc cứng ngắt cứng ngắt 779 Ignore All
sững sờ sửng sờ sửng sờ 778 Ignore All
cưỡi cưới cưới 777 Ignore All
giãy dụa giãy giụa giãy giụa 776 Ignore All
ra trong da trong da trong 776 Ignore All
kỹ kỹ 753 Change
khoá khóa khóa 746 Change
lên vai lên dây lên dây 730 Ignore All
kĩ năng kỹ năng kỹ năng 718 Change
ghét bỏ ghét bõ ghét bõ 717 Ignore All
nổi nữa nổi lửa nổi lửa 715 Ignore All
ko co không 714 Change
(  (  ( 707 Ignore All
đến hai đến hay đến hay 702 Ignore All
giẫm dẫm dẫm 694 Ignore All
hi vọng hy vọng hy vọng 692 Change
 (  ( 689 Change All
chặt tay trặc tay trặc tay 682 Ignore All
chia sẽ chia sẻ chia sẻ 680 Change
chậu châu châu 678 Ignore All
cuồn cuồng cuồng 672 Ignore All
toà tòa tòa 672 Change
, 671 Change All
[  [  [ 669 Ignore All
là tôi nhà tôi nhà tôi 659 Ignore All
dãy dãi dãi 653 Ignore All
cúp cúp 648 Ignore All
 )  647 Change
b b 645 Change
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 636 Ignore
cong lên công lênh công lênh 625 Ignore All
nhưng những lưng lửng lưng lửng 620 Ignore All
cuả của của 616 Change
: 616 Change
, 608 Ignore
là ngươi nhà ngươi nhà ngươi 606 Ignore All
lí do lý do lý do 604 Change