100 lỗi xuất hiện nhiều nhất

Từ gốc Đề nghị sửa Từ được chọn Số lần Người sử dụng chọn
 ,  14161 Change
. 8836 Change
, 7730 Change
 .  5447 Change
. 4436 Ignore
... ...  ...  3940 Change
 (  ( 2961 Change
 :  2851 Change
chính là trính nhà trính nhà 2659 Ignore All
là người nhà người nhà người 2613 Ignore All
 (   (  ( 2604 Change
là người nhà người nhà người 2431 Ignore
hoá hóa hóa 2120 Change
 : “  : “  : “  2060 Change
lần nữa lần lữa lần lữa 2044 Ignore All
chính là trính nhà trính nhà 2036 Ignore
.   2035 Change
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 1954 Ignore All
(  (  ( 1825 Ignore
là cái nhà cái nhà cái 1746 Ignore All
hoà hòa hòa 1497 Change
ra từ gia từ gia từ 1482 Ignore All
là con nhà con nhà con 1460 Ignore All
thấy không thái không thái không 1417 Ignore All
1319 Change
Ừm Ừm 1303 Ignore All
Suýt Sít Sít 1300 Ignore All
lướt qua nước hoa nước hoa 1242 Ignore All
lên người nên người nên người 1240 Ignore All
lên trên lênh chênh lênh chênh 1230 Ignore All
Giê 1203 Ignore
miễn cưỡng miễn cưởng miễn cưởng 1199 Ignore All
v v 1142 Ignore
.   1137 Change
chốc lát chốc lác chốc lác 1136 Ignore All
 ...  ...  ...  1100 Change
người là người nhà người nhà 1075 Ignore All
hai chữ hay chữ hay chữ 1063 Ignore All
c c 1047 Change
 ?  1043 Change
duỗi dủi dủi 1031 Ignore All
vẫn rất dẫn dắt dẫn dắt 1016 Ignore All
 ,  1008 Change All
vài lần dài nhằng dài nhằng 1002 Ignore All
văn hoá văn hóa văn hóa 989 Change
,   966 Change
nhốt lốt lốt 950 Ignore All
bệch bệt bệt 940 Ignore All
. 939 Change All
(*)  (*)  (*) 937 Ignore All
cực kì cực kỳ cực kỳ 920 Change
c c 912 Ignore
v v 895 Change
rống róng róng 895 Ignore All
cho hai cho hay cho hay 890 Ignore All
Uỷ Ủy Ủy 887 Change
chậc chặc chặc 886 Ignore All
b b 840 Ignore
là mấy nhà máy nhà máy 832 Ignore All
bất kì bất kỳ bất kỳ 811 Change
giật giật vật vật vật vật 806 Ignore All
quản lí quản lý quản lý 805 Change
là ta nhà ta nhà ta 803 Ignore All
sững sờ sửng sờ sửng sờ 784 Ignore All
cứng ngắc cứng ngắt cứng ngắt 784 Ignore All
kỹ kỹ 783 Change
cưỡi cưới cưới 783 Ignore All
ra trong da trong da trong 779 Ignore All
giãy dụa giãy giụa giãy giụa 778 Ignore All
toà tòa tòa 757 Change
khoá khóa khóa 755 Change
lên vai lên dây lên dây 735 Ignore All
ko co không 730 Change
kĩ năng kỹ năng kỹ năng 728 Change
ghét bỏ ghét bõ ghét bõ 722 Ignore All
nổi nữa nổi lửa nổi lửa 719 Ignore All
 (  ( 718 Change All
hi vọng hy vọng hy vọng 715 Change
, 714 Change All
(  (  ( 709 Ignore All
đến hai đến hay đến hay 705 Ignore All
giẫm dẫm dẫm 699 Ignore All
chặt tay trặc tay trặc tay 693 Ignore All
chia sẽ chia sẻ chia sẻ 691 Change
chậu châu châu 685 Ignore All
[  [  [ 676 Ignore All
cuồn cuồng cuồng 674 Ignore All
là tôi nhà tôi nhà tôi 668 Ignore All
dãy dãi dãi 657 Ignore All
b b 652 Change
 )  651 Change
cúp cúp 650 Ignore All
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 643 Ignore
cong lên công lênh công lênh 626 Ignore All
nhưng những lưng lửng lưng lửng 625 Ignore All
: 622 Change
, 619 Ignore
lí do lý do lý do 619 Change
cuả của của 616 Change
là ngươi nhà ngươi nhà ngươi 613 Ignore All