Thêm chức năng Kiểm tra Chính tả Việt ngữ cho website của bạn

VSpell cho phép bạn sử dụng dịch vụ Kiểm tra Chính tả cho website của bạn, hoàn toàn miễn phí. Bạn có thể tham khảo trang mẫu ở đây.

Đây là các bước để thêm chức năng kiểm tra chính tả Việt ngữ vào trang web của bạn:

 1. Tải trang VSpellPopup.html và chép vào ứng dụng web của bạn. Xin đừng thay đổi nội dung hoặc đổi tên file.
 2. Chép phần script dưới đây và sửa lại để thích hợp cho trang web của bạn. Bạn có thể tải trang mẫu này về VSpellSample.html
  máy bạn để dùng thử.
  <script>
    // VSpellPopup.html, change to refect the correct location on your site
    var _spellCheckUrl = "VSpellPopup.html";
    var _popupWindow;
    var _spellData = {};
    function openVSpell() {
      // get text for spell check
      _spellData.text = document.getElementById('spellInput').value; 
      _popupWindow = window.open(_spellCheckUrl, 'VSpellPopup');
      if (window.focus) {
        _popupWindow.focus();
      }
    }
    function closeVSpell() {
      // update your spell checked text here
      document.getElementById('spellInput').value = _spellData.text;  
      _popupWindow.close();
    }
  </script>
          
 3. Email cho chúng tôi biết trang web của bạn đang sử dụng dịch vụ Kiểm tra Chính tả của VSpell để chúng tôi có thể thông báo nếu có gì thay đổi từ VSpell.