100 lỗi xuất hiện nhiều nhất

Từ gốc Đề nghị sửa Từ được chọn Số lần Người sử dụng chọn
, 4846 Change
 ,  4492 Change
. 4055 Change
. 2293 Ignore
 : “  : “  : “  1964 Change
 .  1782 Change
... ...  ...  1766 Change
 :  1523 Change
là người nhà người nhà người 1253 Ignore All
chính là trính nhà trính nhà 1201 Ignore All
 (  ( 1192 Change
hoá hóa hóa 1128 Change
 (   (  ( 1077 Change
(  (  ( 924 Ignore
hoà hòa hòa 839 Change
.   796 Change
lần nữa lần lữa lần lữa 772 Ignore All
.   762 Change
là người nhà người nhà người 716 Ignore
,   680 Change
là cái nhà cái nhà cái 663 Ignore All
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 654 Ignore All
chính là trính nhà trính nhà 651 Ignore
 ?  599 Change
Danlambao Danlambao 592 Ignore All
Formosa Formosa 543 Ignore All
là con nhà con nhà con 539 Ignore All
535 Change
văn hoá văn hóa văn hóa 524 Change
Uỷ Ủy Ủy 497 Change
(  (  ( 462 Ignore All
ra từ gia từ gia từ 454 Ignore All
thấy không thái không thái không 442 Ignore All
cuả của của 439 Change
lên trên lênh chênh lênh chênh 386 Ignore All
chia sẽ chia sẻ chia sẻ 386 Change
miễn cưỡng miễn cưởng miễn cưởng 379 Ignore All
Ừm Ừm 376 Ignore All
v v 367 Ignore
Suýt Sít Sít 361 Ignore All
 !  358 Change
c c 355 Change
 ,  355 Change All
lướt qua nước hoa nước hoa 351 Ignore All
khoá khóa khóa 349 Change
quản lí quản lý quản lý 342 Change
chốc lát chốc lác chốc lác 342 Ignore All
hi vọng hy vọng hy vọng 337 Change
lên người nên người nên người 325 Ignore All
c c 323 Ignore
cực kì cực kỳ cực kỳ 320 Change
người là người nhà người nhà 311 Ignore All
hai chữ hay chữ hay chữ 310 Ignore All
toà tòa tòa 306 Change
vẫn rất dẫn dắt dẫn dắt 304 Ignore All
vài lần dài nhằng dài nhằng 303 Ignore All
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 298 Ignore
xẩy ra xảy ra xảy ra 295 Change
rống róng róng 291 Ignore All
b b 290 Ignore
. 287 Change All
v v 281 Ignore All
 )  273 Change
là ta nhà ta nhà ta 273 Ignore All
, 272 Ignore
bệch bệt bệt 270 Ignore All
, 270 Change All
nhốt lốt lốt 266 Ignore All
cho hai cho hay cho hay 261 Ignore All
sức khoẻ sức khỏe sức khỏe 260 Change
bất kì bất kỳ bất kỳ 254 Change
: 254 Change
cứng ngắc cứng ngắt cứng ngắt 250 Ignore All
duỗi dủi dủi 249 Ignore All
giãy dụa giãy giụa giãy giụa 248 Ignore All
hàng hoá hàng hóa hàng hóa 247 Change
v v 246 Change
com còm còm 241 Ignore
b b 241 Change
ra trong da trong da trong 240 Ignore All
(*)  (*)  (*) 240 Ignore All
công nhân công năng công năng 237 Ignore All
chậc chặc chặc 235 Ignore All
và cả già cả già cả 235 Ignore All
Internet Internet 230 Ignore All
kỹ kỹ 230 Change
cưỡi cưới cưới 226 Ignore All
giật giật vật vật vật vật 223 Ignore All
Blogger Blogger 222 Ignore All
Sara Sara 222 Change
http http 216 Ignore
 ...  ...  ...  216 Change
lần nữa lần lữa lần lữa 215 Ignore
ghét bỏ ghét bõ ghét bõ 213 Ignore All
là mấy nhà máy nhà máy 212 Ignore All
. 207 Ignore All
khoát tay khoác tay khoác tay 201 Ignore All
nghiêm mặt nghiêm mật nghiêm mật 197 Ignore All
cong lên công lênh công lênh 196 Ignore All
lắc lắc lắt nhắt lắt nhắt 196 Ignore All