100 lỗi xuất hiện nhiều nhất

Từ gốc Đề nghị sửa Từ được chọn Số lần Người sử dụng chọn
, 4605 Change
 ,  4100 Change
. 3727 Change
. 2024 Ignore
 .  1636 Change
... ...  ...  1631 Change
 : “  : “  : “  1494 Change
 :  1394 Change
là người nhà người nhà người 1079 Ignore All
 (  ( 1068 Change
chính là trính nhà trính nhà 1008 Ignore All
hoá hóa hóa 995 Change
 (   (  ( 946 Change
(  (  ( 882 Ignore
.   738 Change
hoà hòa hòa 737 Change
.   709 Change
,   652 Change
lần nữa lần lữa lần lữa 629 Ignore All
là người nhà người nhà người 580 Ignore
Danlambao Danlambao 553 Ignore All
là cái nhà cái nhà cái 532 Ignore All
 ?  529 Change
Formosa Formosa 525 Ignore All
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 516 Ignore All
chính là trính nhà trính nhà 488 Ignore
467 Change
văn hoá văn hóa văn hóa 464 Change
Uỷ Ủy Ủy 446 Change
là con nhà con nhà con 432 Ignore All
cuả của của 432 Change
(  (  ( 413 Ignore All
chia sẽ chia sẻ chia sẻ 373 Change
ra từ gia từ gia từ 363 Ignore All
v v 348 Ignore
thấy không thái không thái không 348 Ignore All
 ,  323 Change All
c c 318 Change
khoá khóa khóa 313 Change
hi vọng hy vọng hy vọng 312 Change
lên trên lênh chênh lênh chênh 304 Ignore All
quản lí quản lý quản lý 297 Change
 !  293 Change
xẩy ra xảy ra xảy ra 286 Change
Ừm Ừm 282 Ignore All
c c 280 Ignore
Suýt Sít Sít 279 Ignore All
miễn cưỡng miễn cưởng miễn cưởng 277 Ignore All
b b 274 Ignore
lướt qua nước hoa nước hoa 261 Ignore All
toà tòa tòa 260 Change
chốc lát chốc lác chốc lác 259 Ignore All
. 254 Change All
cực kì cực kỳ cực kỳ 249 Change
v v 243 Ignore All
hàng hoá hàng hóa hàng hóa 241 Change
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 239 Ignore
sức khoẻ sức khỏe sức khỏe 238 Change
: 236 Change
người là người nhà người nhà 234 Ignore All
, 234 Change All
 )  233 Change
bất kì bất kỳ bất kỳ 231 Change
lên người nên người nên người 228 Ignore All
, 227 Ignore
b b 227 Change
com còm còm 226 Ignore
vẫn rất dẫn dắt dẫn dắt 225 Ignore All
Sara Sara 222 Change
v v 222 Change
vài lần dài nhằng dài nhằng 221 Ignore All
hai chữ hay chữ hay chữ 221 Ignore All
và cả già cả già cả 216 Ignore All
rống róng róng 215 Ignore All
công nhân công năng công năng 214 Ignore All
kỹ kỹ 213 Change
Blogger Blogger 211 Ignore All
cho hai cho hay cho hay 201 Ignore All
Internet Internet 200 Ignore All
http http 198 Ignore
. 196 Ignore All
là ta nhà ta nhà ta 191 Ignore All
nhốt lốt lốt 191 Ignore All
ra trong da trong da trong 190 Ignore All
bệch bệt bệt 187 Ignore All
hoá hóa hóa 184 Change All
hoà hòa hòa 180 Change All
Obama Obama 180 Ignore All
cứng ngắc cứng ngắt cứng ngắt 178 Ignore All
xử lí xử lý xử lý 177 Change
duỗi dủi dủi 175 Ignore All
 (  ( 171 Change All
(*)  (*)  (*) 171 Ignore All
cưỡi cưới cưới 169 Ignore All
thuỷ thủy thủy 168 Change
chậc chặc chặc 168 Ignore All
cùa của của 167 Change
giãy dụa giãy giụa giãy giụa 165 Ignore All
lần nữa lần lữa lần lữa 165 Ignore
 ...  ...  ...  165 Change