100 lỗi xuất hiện nhiều nhất

Từ gốc Đề nghị sửa Từ được chọn Số lần Người sử dụng chọn
, 4993 Change
 ,  4759 Change
. 4255 Change
. 2410 Ignore
 : “  : “  : “  1970 Change
 .  1888 Change
... ...  ...  1871 Change
 :  1577 Change
là người nhà người nhà người 1433 Ignore All
chính là trính nhà trính nhà 1386 Ignore All
 (  ( 1323 Change
hoá hóa hóa 1221 Change
 (   (  ( 1177 Change
(  (  ( 978 Ignore
lần nữa lần lữa lần lữa 940 Ignore All
hoà hòa hòa 900 Change
là người nhà người nhà người 856 Ignore
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 824 Ignore All
là cái nhà cái nhà cái 822 Ignore All
.   821 Change
.   784 Change
chính là trính nhà trính nhà 780 Ignore
,   704 Change
là con nhà con nhà con 659 Ignore All
 ?  618 Change
Danlambao Danlambao 592 Ignore All
ra từ gia từ gia từ 586 Ignore All
văn hoá văn hóa văn hóa 576 Change
thấy không thái không thái không 564 Ignore All
554 Change
Formosa Formosa 543 Ignore All
Uỷ Ủy Ủy 528 Change
lên trên lênh chênh lênh chênh 500 Ignore All
miễn cưỡng miễn cưởng miễn cưởng 496 Ignore All
Ừm Ừm 493 Ignore All
Suýt Sít Sít 493 Ignore All
(  (  ( 487 Ignore All
lướt qua nước hoa nước hoa 464 Ignore All
chốc lát chốc lác chốc lác 450 Ignore All
cuả của của 445 Change
c c 436 Change
lên người nên người nên người 431 Ignore All
người là người nhà người nhà 416 Ignore All
chia sẽ chia sẻ chia sẻ 414 Change
hai chữ hay chữ hay chữ 407 Ignore All
vẫn rất dẫn dắt dẫn dắt 407 Ignore All
vài lần dài nhằng dài nhằng 406 Ignore All
khoá khóa khóa 389 Change
 ,  380 Change All
toà tòa tòa 378 Change
v v 376 Ignore
quản lí quản lý quản lý 371 Change
 !  367 Change
rống róng róng 361 Ignore All
hi vọng hy vọng hy vọng 360 Change
bệch bệt bệt 354 Ignore All
nhốt lốt lốt 352 Ignore All
cực kì cực kỳ cực kỳ 350 Change
duỗi dủi dủi 349 Ignore All
c c 349 Ignore
giãy dụa giãy giụa giãy giụa 344 Ignore All
là ta nhà ta nhà ta 340 Ignore All
cho hai cho hay cho hay 338 Ignore All
(*)  (*)  (*) 335 Ignore All
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 333 Ignore
cứng ngắc cứng ngắt cứng ngắt 332 Ignore All
ra trong da trong da trong 328 Ignore All
b b 324 Ignore
giật giật vật vật vật vật 311 Ignore All
. 310 Change All
chậc chặc chặc 310 Ignore All
cưỡi cưới cưới 306 Ignore All
là mấy nhà máy nhà máy 304 Ignore All
xẩy ra xảy ra xảy ra 297 Change
, 292 Ignore
v v 288 Ignore All
 )  288 Change
, 287 Change All
bất kì bất kỳ bất kỳ 285 Change
sức khoẻ sức khỏe sức khỏe 283 Change
và cả già cả già cả 274 Ignore All
b b 273 Change
giử giữ giữ 270 Change
: 266 Change
ghét bỏ ghét bõ ghét bõ 266 Ignore All
hàng hoá hàng hóa hàng hóa 265 Change
[  [  [ 264 Ignore
lắc lắc lắt nhắt lắt nhắt 261 Ignore All
nghiêm mặt nghiêm mật nghiêm mật 259 Ignore All
v v 259 Change
kỹ kỹ 257 Change
là ngươi nhà ngươi nhà ngươi 255 Ignore All
lên vai lên dây lên dây 255 Ignore All
sững sờ sửng sờ sửng sờ 253 Ignore All
công nhân công năng công năng 252 Ignore All
com còm còm 251 Ignore
cong lên công lênh công lênh 250 Ignore All
Internet Internet 248 Ignore All
chặt tay trặc tay trặc tay 247 Ignore All
nhưng những lưng lửng lưng lửng 246 Ignore All