100 lỗi xuất hiện nhiều nhất

Từ gốc Đề nghị sửa Từ được chọn Số lần Người sử dụng chọn
, 4752 Change
 ,  4363 Change
. 3909 Change
. 2160 Ignore
 .  1737 Change
... ...  ...  1705 Change
 : “  : “  : “  1500 Change
 :  1450 Change
là người nhà người nhà người 1140 Ignore All
 (  ( 1138 Change
chính là trính nhà trính nhà 1079 Ignore All
hoá hóa hóa 1059 Change
 (   (  ( 982 Change
(  (  ( 900 Ignore
hoà hòa hòa 775 Change
.   761 Change
.   735 Change
là người nhà người nhà người 700 Ignore
lần nữa lần lữa lần lữa 673 Ignore All
,   671 Change
chính là trính nhà trính nhà 622 Ignore
Danlambao Danlambao 578 Ignore All
là cái nhà cái nhà cái 573 Ignore All
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 553 Ignore All
 ?  541 Change
Formosa Formosa 533 Ignore All
văn hoá văn hóa văn hóa 501 Change
499 Change
Uỷ Ủy Ủy 492 Change
là con nhà con nhà con 470 Ignore All
cuả của của 435 Change
(  (  ( 434 Ignore All
ra từ gia từ gia từ 385 Ignore All
chia sẽ chia sẻ chia sẻ 383 Change
thấy không thái không thái không 377 Ignore All
v v 356 Ignore
c c 348 Change
khoá khóa khóa 342 Change
 ,  339 Change All
lên trên lênh chênh lênh chênh 328 Ignore All
hi vọng hy vọng hy vọng 317 Change
c c 315 Ignore
quản lí quản lý quản lý 313 Change
Ừm Ừm 312 Ignore All
miễn cưỡng miễn cưởng miễn cưởng 309 Ignore All
Suýt Sít Sít 305 Ignore All
 !  303 Change
xẩy ra xảy ra xảy ra 292 Change
toà tòa tòa 289 Change
lướt qua nước hoa nước hoa 285 Ignore All
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 284 Ignore
b b 284 Ignore
chốc lát chốc lác chốc lác 281 Ignore All
. 271 Change All
v v 266 Ignore All
cực kì cực kỳ cực kỳ 263 Change
người là người nhà người nhà 257 Ignore All
vài lần dài nhằng dài nhằng 250 Ignore All
 )  249 Change
, 249 Change All
lên người nên người nên người 248 Ignore All
vẫn rất dẫn dắt dẫn dắt 247 Ignore All
hai chữ hay chữ hay chữ 247 Ignore All
sức khoẻ sức khỏe sức khỏe 247 Change
: 246 Change
hàng hoá hàng hóa hàng hóa 245 Change
v v 240 Change
com còm còm 239 Ignore
bất kì bất kỳ bất kỳ 238 Change
b b 238 Change
, 238 Ignore
rống róng róng 233 Ignore All
công nhân công năng công năng 229 Ignore All
và cả già cả già cả 226 Ignore All
cho hai cho hay cho hay 224 Ignore All
Sara Sara 222 Change
Blogger Blogger 219 Ignore All
kỹ kỹ 217 Change
bệch bệt bệt 215 Ignore All
http http 212 Ignore
nhốt lốt lốt 211 Ignore All
lần nữa lần lữa lần lữa 210 Ignore
là ta nhà ta nhà ta 210 Ignore All
ra trong da trong da trong 208 Ignore All
Internet Internet 208 Ignore All
cứng ngắc cứng ngắt cứng ngắt 201 Ignore All
. 201 Ignore All
cưỡi cưới cưới 197 Ignore All
duỗi dủi dủi 195 Ignore All
chậc chặc chặc 192 Ignore All
giãy dụa giãy giụa giãy giụa 190 Ignore All
cùa của của 186 Change
(*)  (*)  (*) 186 Ignore All
hoá hóa hóa 185 Change All
Obama Obama 184 Ignore All
 (  ( 183 Change All
hoà hòa hòa 183 Change All
xử lí xử lý xử lý 181 Change
kĩ năng kỹ năng kỹ năng 180 Change
ghét bỏ ghét bõ ghét bõ 179 Ignore All