100 lỗi xuất hiện nhiều nhất

Từ gốc Đề nghị sửa Từ được chọn Số lần Người sử dụng chọn
 ,  3550 Change
. 3023 Change
, 2962 Change
. 1566 Ignore
 .  1501 Change
 : “  : “  : “  1477 Change
 :  1235 Change
hoá hóa hóa 796 Change
 (  ( 789 Change
... ...  ...  739 Change
 (   (  ( 709 Change
(  (  ( 693 Ignore
là người nhà người nhà người 679 Ignore All
.   612 Change
hoà hòa hòa 604 Change
chính là trính nhà trính nhà 581 Ignore All
.   539 Change
 ?  501 Change
là người nhà người nhà người 492 Ignore
,   486 Change
Formosa Formosa 474 Ignore All
Danlambao Danlambao 422 Ignore All
chính là trính nhà trính nhà 402 Ignore
386 Change
văn hoá văn hóa văn hóa 374 Change
Uỷ Ủy Ủy 354 Change
chia sẽ chia sẻ chia sẻ 344 Change
(  (  ( 335 Ignore All
cuả của của 314 Change
lần nữa lần lữa lần lữa 304 Ignore All
v v 286 Ignore
 !  285 Change
khoá khóa khóa 280 Change
 ,  269 Change All
là cái nhà cái nhà cái 269 Ignore All
xẩy ra xảy ra xảy ra 265 Change
c c 245 Change
là con nhà con nhà con 239 Ignore All
b b 226 Ignore
c c 220 Ignore
. 207 Change All
hàng hoá hàng hóa hàng hóa 204 Change
, 200 Change All
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 200 Ignore All
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 197 Ignore
toà tòa tòa 193 Change
hi vọng hy vọng hy vọng 190 Change
b b 187 Change
com còm còm 186 Ignore
v v 184 Ignore All
Blogger Blogger 178 Ignore All
 )  178 Change
hoá hóa hóa 175 Change All
công nhân công năng công năng 175 Ignore All
, 175 Ignore
quản lí quản lý quản lý 175 Change
ra từ gia từ gia từ 174 Ignore All
v v 174 Change
và cả già cả già cả 170 Ignore All
hoà hòa hòa 168 Change All
Obama Obama 165 Ignore All
http http 156 Ignore
sức khoẻ sức khỏe sức khỏe 155 Change
. 154 Ignore All
ăn mặt ăn mặc ăn mặc 151 Change
tập chung tập trung tập trung 151 Change
Internet Internet 146 Ignore All
bất kì bất kỳ bất kỳ 145 Change
giử giữ giữ 143 Change
 ...  ...  ...  142 Change
 (  ( 139 Change All
lên trên lênh chênh lênh chênh 138 Ignore All
 (   (  ( 137 Change All
game game 136 Change
: 135 Change
c c 135 Ignore All
of of 135 Ignore All
thấy không thái không thái không 135 Ignore All
vn vn 130 Ignore
thảm hoạ thảm họa thảm họa 128 Change
[  [  [ 128 Ignore
kĩ năng kỹ năng kỹ năng 128 Change
m m 126 Change
kỹ kỹ 125 Change
 : “ : “ : “ 125 Change
 :  125 Ignore
đ đ 125 Change
dân oan văn quan văn quan 124 Ignore All
internet internet 123 Change
 .  122 Change All
 ;  121 Change
là con nhà con nhà con 121 Ignore
cùa của của 121 Change
lần nữa lần lữa lần lữa 120 Ignore
lí do lý do lý do 119 Change
xử lí xử lý xử lý 119 Change
 %  115 Change
những nhà những là những là 114 Ignore All
nổ lực nỗ lực nỗ lực 114 Change
kỉ luật kỷ luật kỷ luật 113 Change