100 lỗi xuất hiện nhiều nhất

Từ gốc Đề nghị sửa Từ được chọn Số lần Người sử dụng chọn
, 4037 Change
 ,  3776 Change
. 3454 Change
. 1798 Ignore
... ...  ...  1559 Change
 .  1546 Change
 : “  : “  : “  1490 Change
 :  1341 Change
 (  ( 941 Change
hoá hóa hóa 912 Change
là người nhà người nhà người 879 Ignore All
 (   (  ( 841 Change
chính là trính nhà trính nhà 793 Ignore All
(  (  ( 740 Ignore
hoà hòa hòa 673 Change
.   672 Change
,   625 Change
.   568 Change
là người nhà người nhà người 531 Ignore
 ?  524 Change
Formosa Formosa 519 Ignore All
Danlambao Danlambao 505 Ignore All
lần nữa lần lữa lần lữa 470 Ignore All
cuả của của 424 Change
văn hoá văn hóa văn hóa 422 Change
chính là trính nhà trính nhà 415 Ignore
411 Change
là cái nhà cái nhà cái 391 Ignore All
Uỷ Ủy Ủy 383 Change
(  (  ( 379 Ignore All
chia sẽ chia sẻ chia sẻ 369 Change
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 362 Ignore All
là con nhà con nhà con 324 Ignore All
 ,  306 Change All
v v 302 Ignore
khoá khóa khóa 296 Change
 !  292 Change
xẩy ra xảy ra xảy ra 278 Change
c c 274 Change
quản lí quản lý quản lý 264 Change
hi vọng hy vọng hy vọng 262 Change
ra từ gia từ gia từ 260 Ignore All
c c 237 Ignore
b b 236 Ignore
. 235 Change All
thấy không thái không thái không 230 Ignore All
toà tòa tòa 228 Change
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 224 Ignore
hàng hoá hàng hóa hàng hóa 221 Change
, 218 Change All
v v 215 Ignore All
com còm còm 212 Ignore
cực kì cực kỳ cực kỳ 207 Change
lên trên lênh chênh lênh chênh 207 Ignore All
b b 206 Change
v v 204 Change
Sara Sara 203 Change
Blogger Blogger 203 Ignore All
 )  200 Change
: 200 Change
Ừm Ừm 200 Ignore All
và cả già cả già cả 197 Ignore All
công nhân công năng công năng 197 Ignore All
bất kì bất kỳ bất kỳ 196 Change
sức khoẻ sức khỏe sức khỏe 192 Change
, 187 Ignore
http http 182 Ignore
hoá hóa hóa 181 Change All
. 177 Ignore All
miễn cưỡng miễn cưởng miễn cưởng 173 Ignore All
hoà hòa hòa 173 Change All
Internet Internet 173 Ignore All
lướt qua nước hoa nước hoa 173 Ignore All
Suýt Sít Sít 172 Ignore All
Obama Obama 172 Ignore All
xử lí xử lý xử lý 170 Change
kỹ kỹ 170 Change
người là người nhà người nhà 167 Ignore All
 ...  ...  ...  164 Change
 (  ( 162 Change All
chốc lát chốc lác chốc lác 158 Ignore All
vài lần dài nhằng dài nhằng 156 Ignore All
hai chữ hay chữ hay chữ 156 Ignore All
tập chung tập trung tập trung 155 Change
cùa của của 152 Change
c c 152 Ignore All
rống róng róng 152 Ignore All
ăn mặt ăn mặc ăn mặc 151 Change
vẫn rất dẫn dắt dẫn dắt 148 Ignore All
game game 148 Change
giử giữ giữ 147 Change
 (   (  ( 147 Change All
kĩ năng kỹ năng kỹ năng 146 Change
[  [  [ 146 Ignore
vn vn 146 Ignore
of of 145 Ignore All
lí do lý do lý do 143 Change
lên người nên người nên người 141 Ignore All
internet internet 141 Change
ra trong da trong da trong 139 Ignore All