100 lỗi xuất hiện nhiều nhất

Từ gốc Đề nghị sửa Từ được chọn Số lần Người sử dụng chọn
, 5188 Change
 ,  4978 Change
. 4580 Change
. 2586 Ignore
... ...  ...  2034 Change
 : “  : “  : “  1982 Change
 .  1982 Change
 :  1693 Change
là người nhà người nhà người 1504 Ignore All
chính là trính nhà trính nhà 1469 Ignore All
 (  ( 1456 Change
hoá hóa hóa 1301 Change
 (   (  ( 1274 Change
(  (  ( 1062 Ignore
lần nữa lần lữa lần lữa 1010 Ignore All
hoà hòa hòa 946 Change
là người nhà người nhà người 933 Ignore
.   925 Change
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 897 Ignore All
là cái nhà cái nhà cái 878 Ignore All
.   865 Change
chính là trính nhà trính nhà 858 Ignore
,   813 Change
là con nhà con nhà con 705 Ignore All
652 Change
văn hoá văn hóa văn hóa 648 Change
 ?  637 Change
ra từ gia từ gia từ 629 Ignore All
c c 623 Change
thấy không thái không thái không 612 Ignore All
Danlambao Danlambao 592 Ignore All
Uỷ Ủy Ủy 558 Change
lên trên lênh chênh lênh chênh 545 Ignore All
Formosa Formosa 543 Ignore All
Ừm Ừm 543 Ignore All
miễn cưỡng miễn cưởng miễn cưởng 539 Ignore All
Suýt Sít Sít 525 Ignore All
(  (  ( 511 Ignore All
cuả của của 507 Change
lướt qua nước hoa nước hoa 507 Ignore All
chốc lát chốc lác chốc lác 504 Ignore All
lên người nên người nên người 475 Ignore All
 ,  473 Change All
chia sẽ chia sẻ chia sẻ 454 Change
người là người nhà người nhà 453 Ignore All
vài lần dài nhằng dài nhằng 447 Ignore All
hai chữ hay chữ hay chữ 443 Ignore All
vẫn rất dẫn dắt dẫn dắt 438 Ignore All
khoá khóa khóa 413 Change
toà tòa tòa 411 Change
c c 401 Ignore
rống róng róng 399 Ignore All
v v 398 Ignore
quản lí quản lý quản lý 397 Change
. 396 Change All
bệch bệt bệt 394 Ignore All
duỗi dủi dủi 388 Ignore All
nhốt lốt lốt 384 Ignore All
giãy dụa giãy giụa giãy giụa 380 Ignore All
 !  377 Change
b b 376 Ignore
hi vọng hy vọng hy vọng 373 Change
cực kì cực kỳ cực kỳ 370 Change
cứng ngắc cứng ngắt cứng ngắt 368 Ignore All
(*)  (*)  (*) 366 Ignore All
cho hai cho hay cho hay 366 Ignore All
là ta nhà ta nhà ta 363 Ignore All
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 363 Ignore
ra trong da trong da trong 358 Ignore All
, 351 Change All
chậc chặc chặc 351 Ignore All
giật giật vật vật vật vật 349 Ignore All
cưỡi cưới cưới 338 Ignore All
là mấy nhà máy nhà máy 330 Ignore All
, 324 Ignore
: 316 Change
v v 314 Change
sức khoẻ sức khỏe sức khỏe 309 Change
v v 308 Ignore All
 )  307 Change
xẩy ra xảy ra xảy ra 304 Change
ghét bỏ ghét bõ ghét bõ 295 Ignore All
bất kì bất kỳ bất kỳ 290 Change
b b 288 Change
thuỷ thủy thủy 287 Change
lắc lắc lắt nhắt lắt nhắt 286 Ignore All
đến hai đến hay đến hay 284 Ignore All
sững sờ sửng sờ sửng sờ 283 Ignore All
và cả già cả già cả 282 Ignore All
giử giữ giữ 282 Change
lên vai lên dây lên dây 281 Ignore All
cong lên công lênh công lênh 279 Ignore All
chặt tay trặc tay trặc tay 277 Ignore All
nghiêm mặt nghiêm mật nghiêm mật 277 Ignore All
là ngươi nhà ngươi nhà ngươi 276 Ignore All
hàng hoá hàng hóa hàng hóa 275 Change
kỹ kỹ 273 Change
chậu châu châu 271 Ignore All
[  [  [ 267 Ignore
khoát tay khoác tay khoác tay 267 Ignore All