100 lỗi xuất hiện nhiều nhất

Từ gốc Đề nghị sửa Từ được chọn Số lần Người sử dụng chọn
, 4927 Change
 ,  4589 Change
. 4138 Change
. 2379 Ignore
 : “  : “  : “  1970 Change
 .  1820 Change
... ...  ...  1797 Change
 :  1552 Change
là người nhà người nhà người 1361 Ignore All
chính là trính nhà trính nhà 1314 Ignore All
 (  ( 1251 Change
hoá hóa hóa 1172 Change
 (   (  ( 1133 Change
(  (  ( 933 Ignore
lần nữa lần lữa lần lữa 876 Ignore All
hoà hòa hòa 868 Change
.   805 Change
.   776 Change
là cái nhà cái nhà cái 766 Ignore All
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 764 Ignore All
chính là trính nhà trính nhà 742 Ignore
là người nhà người nhà người 733 Ignore
,   688 Change
là con nhà con nhà con 606 Ignore All
 ?  603 Change
Danlambao Danlambao 592 Ignore All
544 Change
văn hoá văn hóa văn hóa 544 Change
Formosa Formosa 543 Ignore All
ra từ gia từ gia từ 541 Ignore All
Uỷ Ủy Ủy 518 Change
thấy không thái không thái không 516 Ignore All
(  (  ( 479 Ignore All
lên trên lênh chênh lênh chênh 454 Ignore All
miễn cưỡng miễn cưởng miễn cưởng 453 Ignore All
Ừm Ừm 450 Ignore All
Suýt Sít Sít 445 Ignore All
cuả của của 442 Change
lướt qua nước hoa nước hoa 415 Ignore All
chốc lát chốc lác chốc lác 407 Ignore All
chia sẽ chia sẻ chia sẻ 402 Change
lên người nên người nên người 391 Ignore All
c c 380 Change
người là người nhà người nhà 380 Ignore All
vẫn rất dẫn dắt dẫn dắt 376 Ignore All
vài lần dài nhằng dài nhằng 369 Ignore All
v v 369 Ignore
hai chữ hay chữ hay chữ 367 Ignore All
 ,  362 Change All
 !  360 Change
khoá khóa khóa 358 Change
quản lí quản lý quản lý 353 Change
hi vọng hy vọng hy vọng 352 Change
toà tòa tòa 345 Change
cực kì cực kỳ cực kỳ 339 Change
rống róng róng 339 Ignore All
c c 326 Ignore
bệch bệt bệt 323 Ignore All
duỗi dủi dủi 316 Ignore All
là ta nhà ta nhà ta 313 Ignore All
giãy dụa giãy giụa giãy giụa 311 Ignore All
nhốt lốt lốt 307 Ignore All
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 306 Ignore
cho hai cho hay cho hay 306 Ignore All
(*)  (*)  (*) 300 Ignore All
. 296 Change All
ra trong da trong da trong 295 Ignore All
xẩy ra xảy ra xảy ra 295 Change
b b 292 Ignore
cứng ngắc cứng ngắt cứng ngắt 290 Ignore All
v v 287 Ignore All
cưỡi cưới cưới 279 Ignore All
là mấy nhà máy nhà máy 278 Ignore All
giật giật vật vật vật vật 277 Ignore All
chậc chặc chặc 277 Ignore All
, 277 Change All
 )  276 Change
bất kì bất kỳ bất kỳ 275 Change
, 275 Ignore
sức khoẻ sức khỏe sức khỏe 274 Change
hàng hoá hàng hóa hàng hóa 260 Change
: 258 Change
và cả già cả già cả 255 Ignore All
b b 251 Change
v v 251 Change
[  [  [ 249 Ignore
công nhân công năng công năng 248 Ignore All
com còm còm 247 Ignore
lắc lắc lắt nhắt lắt nhắt 241 Ignore All
Internet Internet 241 Ignore All
ghét bỏ ghét bõ ghét bõ 240 Ignore All
kỹ kỹ 237 Change
nhưng những lưng lửng lưng lửng 229 Ignore All
cong lên công lênh công lênh 226 Ignore All
nghiêm mặt nghiêm mật nghiêm mật 225 Ignore All
là ngươi nhà ngươi nhà ngươi 225 Ignore All
 ...  ...  ...  225 Change
chậu châu châu 224 Ignore All
lên vai lên dây lên dây 223 Ignore All
sững sờ sửng sờ sửng sờ 223 Ignore All