100 lỗi xuất hiện nhiều nhất

Từ gốc Đề nghị sửa Từ được chọn Số lần Người sử dụng chọn
, 4953 Change
 ,  4722 Change
. 4196 Change
. 2390 Ignore
 : “  : “  : “  1970 Change
 .  1880 Change
... ...  ...  1841 Change
 :  1568 Change
là người nhà người nhà người 1391 Ignore All
chính là trính nhà trính nhà 1347 Ignore All
 (  ( 1282 Change
hoá hóa hóa 1181 Change
 (   (  ( 1164 Change
(  (  ( 942 Ignore
lần nữa lần lữa lần lữa 902 Ignore All
hoà hòa hòa 876 Change
.   811 Change
là cái nhà cái nhà cái 794 Ignore All
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 789 Ignore All
.   779 Change
chính là trính nhà trính nhà 747 Ignore
là người nhà người nhà người 737 Ignore
,   694 Change
là con nhà con nhà con 628 Ignore All
 ?  604 Change
Danlambao Danlambao 592 Ignore All
ra từ gia từ gia từ 559 Ignore All
văn hoá văn hóa văn hóa 550 Change
548 Change
Formosa Formosa 543 Ignore All
thấy không thái không thái không 537 Ignore All
Uỷ Ủy Ủy 524 Change
(  (  ( 483 Ignore All
lên trên lênh chênh lênh chênh 478 Ignore All
miễn cưỡng miễn cưởng miễn cưởng 473 Ignore All
Suýt Sít Sít 472 Ignore All
Ừm Ừm 467 Ignore All
cuả của của 443 Change
lướt qua nước hoa nước hoa 438 Ignore All
chốc lát chốc lác chốc lác 428 Ignore All
c c 423 Change
lên người nên người nên người 407 Ignore All
chia sẽ chia sẻ chia sẻ 403 Change
người là người nhà người nhà 397 Ignore All
vẫn rất dẫn dắt dẫn dắt 388 Ignore All
hai chữ hay chữ hay chữ 387 Ignore All
vài lần dài nhằng dài nhằng 384 Ignore All
v v 371 Ignore
 ,  368 Change All
quản lí quản lý quản lý 364 Change
khoá khóa khóa 362 Change
 !  362 Change
toà tòa tòa 354 Change
hi vọng hy vọng hy vọng 353 Change
rống róng róng 350 Ignore All
cực kì cực kỳ cực kỳ 339 Change
bệch bệt bệt 336 Ignore All
duỗi dủi dủi 328 Ignore All
là ta nhà ta nhà ta 328 Ignore All
giãy dụa giãy giụa giãy giụa 327 Ignore All
c c 327 Ignore
nhốt lốt lốt 326 Ignore All
cho hai cho hay cho hay 322 Ignore All
(*)  (*)  (*) 315 Ignore All
ra trong da trong da trong 311 Ignore All
cứng ngắc cứng ngắt cứng ngắt 308 Ignore All
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 307 Ignore
. 299 Change All
giật giật vật vật vật vật 296 Ignore All
xẩy ra xảy ra xảy ra 295 Change
là mấy nhà máy nhà máy 292 Ignore All
b b 292 Ignore
cưỡi cưới cưới 291 Ignore All
v v 288 Ignore All
, 287 Ignore
chậc chặc chặc 287 Ignore All
 )  286 Change
, 281 Change All
bất kì bất kỳ bất kỳ 278 Change
sức khoẻ sức khỏe sức khỏe 275 Change
: 262 Change
hàng hoá hàng hóa hàng hóa 261 Change
và cả già cả già cả 259 Ignore All
b b 258 Change
ghét bỏ ghét bõ ghét bõ 255 Ignore All
v v 252 Change
công nhân công năng công năng 251 Ignore All
lắc lắc lắt nhắt lắt nhắt 251 Ignore All
[  [  [ 249 Ignore
com còm còm 247 Ignore
Internet Internet 246 Ignore All
kỹ kỹ 239 Change
cong lên công lênh công lênh 239 Ignore All
sững sờ sửng sờ sửng sờ 238 Ignore All
lên vai lên dây lên dây 237 Ignore All
là ngươi nhà ngươi nhà ngươi 237 Ignore All
nghiêm mặt nghiêm mật nghiêm mật 237 Ignore All
nhưng những lưng lửng lưng lửng 236 Ignore All
khoát tay khoác tay khoác tay 235 Ignore All
chậu châu châu 235 Ignore All