100 lỗi xuất hiện nhiều nhất

Từ gốc Đề nghị sửa Từ được chọn Số lần Người sử dụng chọn
, 5083 Change
 ,  4874 Change
. 4456 Change
. 2450 Ignore
 : “  : “  : “  1970 Change
 .  1933 Change
... ...  ...  1899 Change
 :  1624 Change
là người nhà người nhà người 1480 Ignore All
chính là trính nhà trính nhà 1441 Ignore All
 (  ( 1383 Change
hoá hóa hóa 1252 Change
 (   (  ( 1228 Change
(  (  ( 1009 Ignore
lần nữa lần lữa lần lữa 987 Ignore All
hoà hòa hòa 930 Change
là người nhà người nhà người 885 Ignore
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 872 Ignore All
là cái nhà cái nhà cái 862 Ignore All
.   829 Change
chính là trính nhà trính nhà 797 Ignore
.   791 Change
,   713 Change
là con nhà con nhà con 691 Ignore All
 ?  622 Change
ra từ gia từ gia từ 616 Ignore All
c c 613 Change
văn hoá văn hóa văn hóa 604 Change
thấy không thái không thái không 599 Ignore All
Danlambao Danlambao 592 Ignore All
566 Change
Formosa Formosa 543 Ignore All
lên trên lênh chênh lênh chênh 534 Ignore All
Uỷ Ủy Ủy 531 Change
Ừm Ừm 528 Ignore All
miễn cưỡng miễn cưởng miễn cưởng 526 Ignore All
Suýt Sít Sít 520 Ignore All
cuả của của 504 Change
(  (  ( 500 Ignore All
lướt qua nước hoa nước hoa 496 Ignore All
chốc lát chốc lác chốc lác 486 Ignore All
lên người nên người nên người 461 Ignore All
người là người nhà người nhà 443 Ignore All
chia sẽ chia sẻ chia sẻ 438 Change
vài lần dài nhằng dài nhằng 438 Ignore All
hai chữ hay chữ hay chữ 434 Ignore All
vẫn rất dẫn dắt dẫn dắt 428 Ignore All
 ,  421 Change All
toà tòa tòa 406 Change
khoá khóa khóa 399 Change
rống róng róng 389 Ignore All
bệch bệt bệt 386 Ignore All
v v 382 Ignore
quản lí quản lý quản lý 381 Change
nhốt lốt lốt 377 Ignore All
duỗi dủi dủi 375 Ignore All
giãy dụa giãy giụa giãy giụa 369 Ignore All
 !  368 Change
hi vọng hy vọng hy vọng 363 Change
cứng ngắc cứng ngắt cứng ngắt 363 Ignore All
cực kì cực kỳ cực kỳ 361 Change
c c 360 Ignore
là ta nhà ta nhà ta 359 Ignore All
. 359 Change All
cho hai cho hay cho hay 358 Ignore All
(*)  (*)  (*) 356 Ignore All
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 351 Ignore
ra trong da trong da trong 348 Ignore All
giật giật vật vật vật vật 340 Ignore All
chậc chặc chặc 340 Ignore All
b b 339 Ignore
, 331 Change All
cưỡi cưới cưới 329 Ignore All
là mấy nhà máy nhà máy 323 Ignore All
v v 306 Ignore All
, 304 Ignore
 )  299 Change
xẩy ra xảy ra xảy ra 299 Change
sức khoẻ sức khỏe sức khỏe 295 Change
bất kì bất kỳ bất kỳ 290 Change
ghét bỏ ghét bõ ghét bõ 289 Ignore All
b b 285 Change
: 285 Change
lắc lắc lắt nhắt lắt nhắt 282 Ignore All
và cả già cả già cả 280 Ignore All
giử giữ giữ 277 Change
nghiêm mặt nghiêm mật nghiêm mật 274 Ignore All
đến hai đến hay đến hay 273 Ignore All
lên vai lên dây lên dây 273 Ignore All
sững sờ sửng sờ sửng sờ 272 Ignore All
cong lên công lênh công lênh 272 Ignore All
v v 272 Change
là ngươi nhà ngươi nhà ngươi 270 Ignore All
hàng hoá hàng hóa hàng hóa 269 Change
kỹ kỹ 269 Change
chặt tay trặc tay trặc tay 268 Ignore All
chậu châu châu 267 Ignore All
[  [  [ 265 Ignore
thuỷ thủy thủy 264 Change
công nhân công năng công năng 263 Ignore All