100 lỗi xuất hiện nhiều nhất

Từ gốc Đề nghị sửa Từ được chọn Số lần Người sử dụng chọn
, 4317 Change
 ,  4001 Change
. 3591 Change
. 1853 Ignore
... ...  ...  1603 Change
 .  1592 Change
 : “  : “  : “  1491 Change
 :  1359 Change
 (  ( 1002 Change
là người nhà người nhà người 980 Ignore All
hoá hóa hóa 936 Change
 (   (  ( 910 Change
chính là trính nhà trính nhà 904 Ignore All
(  (  ( 826 Ignore
.   723 Change
hoà hòa hòa 689 Change
,   645 Change
.   610 Change
là người nhà người nhà người 564 Ignore
lần nữa lần lữa lần lữa 544 Ignore All
 ?  525 Change
Formosa Formosa 520 Ignore All
Danlambao Danlambao 515 Ignore All
chính là trính nhà trính nhà 467 Ignore
là cái nhà cái nhà cái 466 Ignore All
văn hoá văn hóa văn hóa 438 Change
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 434 Ignore All
434 Change
cuả của của 429 Change
Uỷ Ủy Ủy 424 Change
(  (  ( 392 Ignore All
là con nhà con nhà con 375 Ignore All
chia sẽ chia sẻ chia sẻ 370 Change
 ,  314 Change All
ra từ gia từ gia từ 312 Ignore All
v v 302 Ignore
khoá khóa khóa 299 Change
hi vọng hy vọng hy vọng 294 Change
 !  292 Change
thấy không thái không thái không 291 Ignore All
c c 290 Change
xẩy ra xảy ra xảy ra 286 Change
quản lí quản lý quản lý 272 Change
b b 264 Ignore
lên trên lênh chênh lênh chênh 256 Ignore All
c c 250 Ignore
. 244 Change All
Ừm Ừm 237 Ignore All
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 237 Ignore
Suýt Sít Sít 235 Ignore All
toà tòa tòa 234 Change
cực kì cực kỳ cực kỳ 230 Change
, 228 Change All
hàng hoá hàng hóa hàng hóa 227 Change
 )  226 Change
miễn cưỡng miễn cưởng miễn cưởng 225 Ignore All
v v 225 Ignore All
Sara Sara 222 Change
com còm còm 217 Ignore
lướt qua nước hoa nước hoa 215 Ignore All
b b 215 Change
v v 214 Change
sức khoẻ sức khỏe sức khỏe 213 Change
chốc lát chốc lác chốc lác 212 Ignore All
bất kì bất kỳ bất kỳ 210 Change
: 209 Change
công nhân công năng công năng 207 Ignore All
và cả già cả già cả 204 Ignore All
Blogger Blogger 203 Ignore All
, 199 Ignore
người là người nhà người nhà 196 Ignore All
vài lần dài nhằng dài nhằng 193 Ignore All
kỹ kỹ 191 Change
rống róng róng 188 Ignore All
http http 188 Ignore
lên người nên người nên người 186 Ignore All
. 186 Ignore All
hoá hóa hóa 183 Change All
vẫn rất dẫn dắt dẫn dắt 180 Ignore All
hai chữ hay chữ hay chữ 180 Ignore All
Internet Internet 178 Ignore All
hoà hòa hòa 175 Change All
xử lí xử lý xử lý 174 Change
Obama Obama 174 Ignore All
nhốt lốt lốt 167 Ignore All
 (  ( 166 Change All
cho hai cho hay cho hay 165 Ignore All
ra trong da trong da trong 164 Ignore All
 ...  ...  ...  164 Change
bệch bệt bệt 160 Ignore All
cùa của của 158 Change
c c 158 Ignore All
tập chung tập trung tập trung 156 Change
là ta nhà ta nhà ta 156 Ignore All
[  [  [ 154 Ignore
lần nữa lần lữa lần lữa 153 Ignore
thảm hoạ thảm họa thảm họa 152 Change
ăn mặt ăn mặc ăn mặc 151 Change
vn vn 151 Ignore
 (   (  ( 151 Change All