100 lỗi xuất hiện nhiều nhất

Từ gốc Đề nghị sửa Từ được chọn Số lần Người sử dụng chọn
, 4647 Change
 ,  4151 Change
. 3775 Change
. 2031 Ignore
... ...  ...  1660 Change
 .  1654 Change
 : “  : “  : “  1497 Change
 :  1405 Change
là người nhà người nhà người 1110 Ignore All
 (  ( 1092 Change
chính là trính nhà trính nhà 1043 Ignore All
hoá hóa hóa 1014 Change
 (   (  ( 959 Change
(  (  ( 886 Ignore
.   743 Change
hoà hòa hòa 741 Change
.   713 Change
lần nữa lần lữa lần lữa 661 Ignore All
,   657 Change
là người nhà người nhà người 591 Ignore
là cái nhà cái nhà cái 556 Ignore All
Danlambao Danlambao 554 Ignore All
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 547 Ignore All
 ?  531 Change
Formosa Formosa 525 Ignore All
chính là trính nhà trính nhà 495 Ignore
văn hoá văn hóa văn hóa 479 Change
471 Change
là con nhà con nhà con 455 Ignore All
Uỷ Ủy Ủy 452 Change
cuả của của 433 Change
(  (  ( 422 Ignore All
ra từ gia từ gia từ 379 Ignore All
chia sẽ chia sẻ chia sẻ 377 Change
thấy không thái không thái không 372 Ignore All
v v 350 Ignore
c c 335 Change
 ,  329 Change All
lên trên lênh chênh lênh chênh 321 Ignore All
khoá khóa khóa 318 Change
hi vọng hy vọng hy vọng 314 Change
quản lí quản lý quản lý 312 Change
Ừm Ừm 310 Ignore All
miễn cưỡng miễn cưởng miễn cưởng 306 Ignore All
Suýt Sít Sít 300 Ignore All
 !  296 Change
xẩy ra xảy ra xảy ra 287 Change
lướt qua nước hoa nước hoa 282 Ignore All
chốc lát chốc lác chốc lác 281 Ignore All
c c 280 Ignore
b b 274 Ignore
toà tòa tòa 263 Change
. 260 Change All
người là người nhà người nhà 255 Ignore All
cực kì cực kỳ cực kỳ 253 Change
vài lần dài nhằng dài nhằng 246 Ignore All
hàng hoá hàng hóa hàng hóa 245 Change
v v 244 Ignore All
lên người nên người nên người 243 Ignore All
vẫn rất dẫn dắt dẫn dắt 243 Ignore All
hai chữ hay chữ hay chữ 241 Ignore All
: 241 Change
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 239 Ignore
sức khoẻ sức khỏe sức khỏe 239 Change
, 238 Change All
bất kì bất kỳ bất kỳ 235 Change
 )  235 Change
b b 234 Change
, 230 Ignore
rống róng róng 229 Ignore All
v v 227 Change
com còm còm 226 Ignore
Sara Sara 222 Change
cho hai cho hay cho hay 220 Ignore All
công nhân công năng công năng 217 Ignore All
và cả già cả già cả 217 Ignore All
kỹ kỹ 214 Change
bệch bệt bệt 211 Ignore All
Blogger Blogger 211 Ignore All
là ta nhà ta nhà ta 207 Ignore All
nhốt lốt lốt 204 Ignore All
ra trong da trong da trong 201 Ignore All
Internet Internet 200 Ignore All
cứng ngắc cứng ngắt cứng ngắt 199 Ignore All
. 199 Ignore All
http http 198 Ignore
duỗi dủi dủi 192 Ignore All
cưỡi cưới cưới 191 Ignore All
chậc chặc chặc 188 Ignore All
giãy dụa giãy giụa giãy giụa 187 Ignore All
hoá hóa hóa 184 Change All
(*)  (*)  (*) 183 Ignore All
Obama Obama 180 Ignore All
hoà hòa hòa 180 Change All
xử lí xử lý xử lý 179 Change
ghét bỏ ghét bõ ghét bõ 176 Ignore All
 (  ( 175 Change All
là mấy nhà máy nhà máy 171 Ignore All
internet internet 169 Change
cùa của của 168 Change