100 lỗi xuất hiện nhiều nhất

Từ gốc Đề nghị sửa Từ được chọn Số lần Người sử dụng chọn
, 4998 Change
 ,  4772 Change
. 4277 Change
. 2426 Ignore
 : “  : “  : “  1970 Change
 .  1901 Change
... ...  ...  1880 Change
 :  1592 Change
là người nhà người nhà người 1451 Ignore All
chính là trính nhà trính nhà 1405 Ignore All
 (  ( 1341 Change
hoá hóa hóa 1229 Change
 (   (  ( 1196 Change
(  (  ( 993 Ignore
lần nữa lần lữa lần lữa 955 Ignore All
hoà hòa hòa 905 Change
là người nhà người nhà người 866 Ignore
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 840 Ignore All
là cái nhà cái nhà cái 836 Ignore All
.   822 Change
.   785 Change
chính là trính nhà trính nhà 783 Ignore
,   705 Change
là con nhà con nhà con 671 Ignore All
 ?  620 Change
ra từ gia từ gia từ 598 Ignore All
Danlambao Danlambao 592 Ignore All
văn hoá văn hóa văn hóa 587 Change
thấy không thái không thái không 577 Ignore All
562 Change
Formosa Formosa 543 Ignore All
Uỷ Ủy Ủy 528 Change
lên trên lênh chênh lênh chênh 512 Ignore All
Ừm Ừm 507 Ignore All
miễn cưỡng miễn cưởng miễn cưởng 506 Ignore All
Suýt Sít Sít 497 Ignore All
(  (  ( 491 Ignore All
lướt qua nước hoa nước hoa 478 Ignore All
chốc lát chốc lác chốc lác 462 Ignore All
cuả của của 446 Change
lên người nên người nên người 444 Ignore All
c c 436 Change
người là người nhà người nhà 427 Ignore All
vài lần dài nhằng dài nhằng 419 Ignore All
hai chữ hay chữ hay chữ 416 Ignore All
vẫn rất dẫn dắt dẫn dắt 415 Ignore All
chia sẽ chia sẻ chia sẻ 415 Change
khoá khóa khóa 389 Change
 ,  385 Change All
toà tòa tòa 379 Change
v v 378 Ignore
rống róng róng 372 Ignore All
quản lí quản lý quản lý 371 Change
 !  367 Change
bệch bệt bệt 365 Ignore All
hi vọng hy vọng hy vọng 360 Change
nhốt lốt lốt 357 Ignore All
duỗi dủi dủi 356 Ignore All
giãy dụa giãy giụa giãy giụa 355 Ignore All
c c 350 Ignore
cực kì cực kỳ cực kỳ 350 Change
là ta nhà ta nhà ta 348 Ignore All
cho hai cho hay cho hay 347 Ignore All
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 346 Ignore
(*)  (*)  (*) 344 Ignore All
cứng ngắc cứng ngắt cứng ngắt 343 Ignore All
ra trong da trong da trong 338 Ignore All
b b 326 Ignore
giật giật vật vật vật vật 322 Ignore All
chậc chặc chặc 317 Ignore All
. 316 Change All
cưỡi cưới cưới 315 Ignore All
là mấy nhà máy nhà máy 313 Ignore All
xẩy ra xảy ra xảy ra 297 Change
, 296 Ignore
 )  293 Change
v v 289 Ignore All
, 289 Change All
bất kì bất kỳ bất kỳ 285 Change
sức khoẻ sức khỏe sức khỏe 283 Change
b b 275 Change
và cả già cả già cả 274 Ignore All
giử giữ giữ 274 Change
ghét bỏ ghét bõ ghét bõ 273 Ignore All
: 271 Change
lắc lắc lắt nhắt lắt nhắt 267 Ignore All
[  [  [ 265 Ignore
hàng hoá hàng hóa hàng hóa 265 Change
nghiêm mặt nghiêm mật nghiêm mật 264 Ignore All
v v 263 Change
lên vai lên dây lên dây 263 Ignore All
sững sờ sửng sờ sửng sờ 261 Ignore All
là ngươi nhà ngươi nhà ngươi 261 Ignore All
kỹ kỹ 260 Change
công nhân công năng công năng 255 Ignore All
cong lên công lênh công lênh 255 Ignore All
chậu châu châu 253 Ignore All
đến hai đến hay đến hay 252 Ignore All
chặt tay trặc tay trặc tay 252 Ignore All
nhưng những lưng lửng lưng lửng 251 Ignore All