100 lỗi xuất hiện nhiều nhất

Từ gốc Đề nghị sửa Từ được chọn Số lần Người sử dụng chọn
 ,  5587 Change
, 5553 Change
. 5157 Change
. 2933 Ignore
... ...  ...  2370 Change
 .  2224 Change
 : “  : “  : “  1995 Change
 :  1869 Change
 (  ( 1822 Change
là người nhà người nhà người 1700 Ignore All
chính là trính nhà trính nhà 1686 Ignore All
 (   (  ( 1460 Change
hoá hóa hóa 1430 Change
(  (  ( 1226 Ignore
lần nữa lần lữa lần lữa 1195 Ignore All
.   1080 Change
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 1078 Ignore All
là người nhà người nhà người 1062 Ignore
hoà hòa hòa 1054 Change
là cái nhà cái nhà cái 1036 Ignore All
.   1020 Change
chính là trính nhà trính nhà 989 Ignore
867 Change
,   855 Change
là con nhà con nhà con 831 Ignore All
ra từ gia từ gia từ 765 Ignore All
c c 756 Change
thấy không thái không thái không 754 Ignore All
văn hoá văn hóa văn hóa 747 Change
Ừm Ừm 720 Ignore All
Suýt Sít Sít 682 Ignore All
 ?  680 Change
lên trên lênh chênh lênh chênh 673 Ignore All
miễn cưỡng miễn cưởng miễn cưởng 665 Ignore All
Uỷ Ủy Ủy 652 Change
lướt qua nước hoa nước hoa 646 Ignore All
chốc lát chốc lác chốc lác 628 Ignore All
lên người nên người nên người 610 Ignore All
Danlambao Danlambao 592 Ignore All
 ,  567 Change All
hai chữ hay chữ hay chữ 562 Ignore All
vẫn rất dẫn dắt dẫn dắt 553 Ignore All
người là người nhà người nhà 549 Ignore All
(  (  ( 547 Ignore All
vài lần dài nhằng dài nhằng 546 Ignore All
Formosa Formosa 543 Ignore All
cuả của của 533 Change
c c 512 Ignore
duỗi dủi dủi 511 Ignore All
chia sẽ chia sẻ chia sẻ 507 Change
b b 502 Ignore
v v 500 Ignore
(*)  (*)  (*) 500 Ignore All
bệch bệt bệt 498 Ignore All
. 494 Change All
nhốt lốt lốt 479 Ignore All
rống róng róng 479 Ignore All
bất kì bất kỳ bất kỳ 470 Change
khoá khóa khóa 470 Change
v v 470 Change
toà tòa tòa 465 Change
cực kì cực kỳ cực kỳ 462 Change
cứng ngắc cứng ngắt cứng ngắt 455 Ignore All
cho hai cho hay cho hay 453 Ignore All
chậc chặc chặc 447 Ignore All
giãy dụa giãy giụa giãy giụa 438 Ignore All
quản lí quản lý quản lý 435 Change
ra trong da trong da trong 435 Ignore All
giật giật vật vật vật vật 434 Ignore All
, 432 Change All
cưỡi cưới cưới 430 Ignore All
 !  428 Change
b b 427 Change
là ta nhà ta nhà ta 422 Ignore All
hi vọng hy vọng hy vọng 419 Change
: 417 Change
là mấy nhà máy nhà máy 417 Ignore All
, 403 Ignore
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 399 Ignore
kỹ kỹ 389 Change
lên vai lên dây lên dây 376 Ignore All
ghét bỏ ghét bõ ghét bõ 371 Ignore All
sững sờ sửng sờ sửng sờ 368 Ignore All
chặt tay trặc tay trặc tay 364 Ignore All
cúp cúp 358 Ignore All
là tôi nhà tôi nhà tôi 354 Ignore All
 ...  ...  ...  352 Change
sức khoẻ sức khỏe sức khỏe 351 Change
cong lên công lênh công lênh 349 Ignore All
giẫm dẫm dẫm 349 Ignore All
lắc lắc lắt nhắt lắt nhắt 347 Ignore All
nổi nữa nổi lửa nổi lửa 345 Ignore All
đến hai đến hay đến hay 344 Ignore All
chậu châu châu 342 Ignore All
nghiêm mặt nghiêm mật nghiêm mật 339 Ignore All
cuồn cuồng cuồng 339 Ignore All
thuỷ thủy thủy 336 Change
 (  ( 334 Change All
dãy dãi dãi 333 Ignore All
 )  332 Change