100 lỗi xuất hiện nhiều nhất

Từ gốc Đề nghị sửa Từ được chọn Số lần Người sử dụng chọn
, 4804 Change
 ,  4442 Change
. 3997 Change
. 2243 Ignore
 .  1759 Change
... ...  ...  1743 Change
 : “  : “  : “  1503 Change
 :  1475 Change
 (  ( 1175 Change
là người nhà người nhà người 1175 Ignore All
chính là trính nhà trính nhà 1119 Ignore All
hoá hóa hóa 1110 Change
 (   (  ( 1025 Change
(  (  ( 916 Ignore
hoà hòa hòa 819 Change
.   789 Change
.   751 Change
là người nhà người nhà người 707 Ignore
lần nữa lần lữa lần lữa 700 Ignore All
,   679 Change
chính là trính nhà trính nhà 647 Ignore
là cái nhà cái nhà cái 593 Ignore All
Danlambao Danlambao 592 Ignore All
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 576 Ignore All
 ?  554 Change
Formosa Formosa 543 Ignore All
văn hoá văn hóa văn hóa 520 Change
518 Change
Uỷ Ủy Ủy 497 Change
là con nhà con nhà con 488 Ignore All
(  (  ( 448 Ignore All
cuả của của 437 Change
ra từ gia từ gia từ 405 Ignore All
thấy không thái không thái không 392 Ignore All
chia sẽ chia sẻ chia sẻ 383 Change
v v 360 Ignore
c c 350 Change
 ,  349 Change All
khoá khóa khóa 347 Change
lên trên lênh chênh lênh chênh 341 Ignore All
miễn cưỡng miễn cưởng miễn cưởng 327 Ignore All
hi vọng hy vọng hy vọng 326 Change
Ừm Ừm 324 Ignore All
quản lí quản lý quản lý 322 Change
c c 317 Ignore
Suýt Sít Sít 315 Ignore All
 !  307 Change
toà tòa tòa 300 Change
lướt qua nước hoa nước hoa 300 Ignore All
nhẹ nhàng lẹ làng lẹ làng 298 Ignore
xẩy ra xảy ra xảy ra 294 Change
chốc lát chốc lác chốc lác 289 Ignore All
b b 288 Ignore
cực kì cực kỳ cực kỳ 281 Change
. 276 Change All
v v 276 Ignore All
người là người nhà người nhà 271 Ignore All
lên người nên người nên người 267 Ignore All
hai chữ hay chữ hay chữ 260 Ignore All
vài lần dài nhằng dài nhằng 258 Ignore All
sức khoẻ sức khỏe sức khỏe 256 Change
vẫn rất dẫn dắt dẫn dắt 255 Ignore All
 )  255 Change
: 253 Change
, 251 Change All
hàng hoá hàng hóa hàng hóa 246 Change
bất kì bất kỳ bất kỳ 245 Change
v v 244 Change
, 243 Ignore
com còm còm 240 Ignore
b b 239 Change
rống róng róng 238 Ignore All
cho hai cho hay cho hay 235 Ignore All
công nhân công năng công năng 232 Ignore All
và cả già cả già cả 229 Ignore All
nhốt lốt lốt 226 Ignore All
Sara Sara 222 Change
Blogger Blogger 222 Ignore All
bệch bệt bệt 222 Ignore All
kỹ kỹ 221 Change
là ta nhà ta nhà ta 221 Ignore All
ra trong da trong da trong 217 Ignore All
Internet Internet 217 Ignore All
http http 216 Ignore
cứng ngắc cứng ngắt cứng ngắt 212 Ignore All
lần nữa lần lữa lần lữa 211 Ignore
cưỡi cưới cưới 208 Ignore All
giãy dụa giãy giụa giãy giụa 207 Ignore All
duỗi dủi dủi 207 Ignore All
. 203 Ignore All
chậc chặc chặc 201 Ignore All
(*)  (*)  (*) 194 Ignore All
cùa của của 193 Change
hoá hóa hóa 188 Change All
là mấy nhà máy nhà máy 186 Ignore All
 (  ( 186 Change All
Obama Obama 185 Ignore All
kĩ năng kỹ năng kỹ năng 184 Change
xử lí xử lý xử lý 183 Change
ghét bỏ ghét bõ ghét bõ 183 Ignore All